Jefuirea fără scrupule a liceului „Oltchim” – nu trebuie să fie o piedică în calea identificării și tragerii la răspundere a făptuitorilor! (I)

Motto: „Scriind de vitejie, istoricii, dibaci,
N-au glas despre pământul răpit de la săraci.” – Tudor Arghezi

Scurt pe 2 și 1/4: Despre toate cele întâmplate cu Liceul „Oltchim” din Râmnicu Vâlcea, începând din anul 2017 încoace, am scris in extenso pe blogul meu. Trecând în revistă toate chinurile desfacerii infracționale a acestei școli. Evidențiind zadarnic toate cele care s-au întâmplat / succedat în povestea dispariției efective a unei școli viabile. Căzută victimă intereselor funciaro-financiare ale unei cete de tâlhari, strâns uniți sub pulpana încăpătoare a mai marelui urbei vâlcene. Un liceu viabil, care s-a trezit – absolut întâmplător – la confluența unor interese care s-au dovedit a fi mult prea mari (și mai… grele pecuniar) decât așa-numitul… braț lung al legii. Care nu s-a sinchisit de maldărul de probe adunate și publicate punctual de către noi, material sortit să permită identificarea și tragerea la răspundere a furilor. Și nu s-a îndreptat cu grăbire spre aflarea adevărului, concretizându-și astfel obligația profesională a… sesizării din oficiu! Ca să nu existe confuzii, precizez că mă refer la organele de urmărire și la cele de cercetare penală. Cele care – timp de peste 4 (patre) ani – s-au făcut că nu au habar despre o întâmplare care a ținut trează atenția opiniei publice vâlcene. Și nu numai.

Începând cu acest articol devoalăm matrapazlâcurile la care s-a recurs, începând din vara târzie / toamna anului 2018, care au constat în prăduirea  nemiloasă – aparent fără să lase prea multe urme – a unei baze materiale fără egal la nivelul învățământului preuniversitar / liceal din județul Vâlcea. O să începem cu o necesară parte teoretică / legislativă, precizând că o vom face pe repede înainte, ca să nu mai amânăm un deznodământ lesne previzibil. Precizând doar că din bunurile care erau proprietatea fostului liceu Oltchim s-au înfruptat tot felul de… neaveniții, fără ca unii dintre acești profitori de răul altuia să dețină statutul legal de „școală dobânditoare”! Cei care se aflau în situația reală / legală de… dobânditori, s-au ales doar cu… mizilicurile! După cum a fost voia celor aflați la cârma destinului unui liceu, pus cu forța pe năsălie de mai marii (de atunci ai) zilei. Ca și a celor care au împărățit vremelnic soarta învățământului vâlcean, de conivență cu interesele funciare ale PER și PSD. Toți aceștia – pe care îi vom reaminti în episoadele următoare – contribuind / colaborând de minune la distrugerea unui liceu emblematic al învățământului vâlcean al ultimelor cinci decenii. 

Cât preț s-a pus pe prevederile legale

Conform legii „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.” (vezi art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare). Prin alin. (9) al respectivului articol, noțiunea „celelalte componente ale bazei materiale”, a fost precizată astfel: „(9) În înțelesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prevăzută la alin. (2)-(4), cuprinde bunuri imobile și mobile afectate în mod direct și special funcționării învățământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spații pentru procesul de învățământ, mijloace de învățământ, bunuri mobile dobândite în urma implementării de proiecte, cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, ateliere școlare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere școlare; baze și complexuri cultural-sportive; edituri și tipografii; unități de microproducție; palate și case ale copiilor și elevilor; spații cu destinația de locuință; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învățământului și salariaților din învățământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile pe toată durata utilizării în sistemul de învățământ.” (Ibidem).

Aceste prevederi ale legii sunt transpuse în practică prin emiterea anuală a câte unui ordin de către ministrul educației, printre altele, acesta referindu-se și la emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar. Pentru anul școlar 2018-2019, cel care ne interesează în speță, s-a elaborat Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul  preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019, aprobată prin  ORDINUL nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 (vezi AICI).

Document din care, în vederea descâlcirii ițelor acestei tenebroase afaceri imobiliare, trebuie să reamintim câteva din aceste prevederi.

La art. 20 sunt definiți unii dintre termenii folosiți ca, de exemplu:

h) reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar — este operaţiunea juridică în care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice, ce are ca efecte înfiinţarea, modificarea ori încetarea acestora. Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare;

i) unitate/unităţi de învăţământ dobânditoarereprezintă unitatea/ unităţile de învăţământ cu personalitate juridică căreia/ cărora i/li se transferă drepturile, obligaţiile, patrimoniul şi personalul unităţii de învăţământ care se reorganizează, prin… divizare totală, şi îşi pierde personalitatea juridică. 

În speță ne interesează și conținutul noțiunii de divizarea totală, așa cum era definită în Metodologie:

Art27. — (1) Reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin fuziune şi divizare, după cum urmează: …

cdivizarea totală reprezintă operaţiunea juridică prin care o unitate de învăţământ cu personalitate juridică ale cărei efective de preşcolari şi/sau elevi scad sub limitele minime prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 1/2011 sau o unitate de învăţământ care, deşi are efective mai mari decât minimul prevăzut de lege, intră în proces de reorganizare şi se divide în două sau mai multe unităţi de învăţământ.

Conform prevederilor acestui act normativ, aflat atunci în vigoare, ce ar fi trebuit să se întâmple cu patrimoniul unei unități școlare intrată în divizare totală!?

Întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ supuse divizării se împarte între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.”
În acest caz, drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ divizate total se transferă către unitatea/ unităţile cu personalitate juridică, proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare” (Ibidem).

Text care este foarte clar și trebuia aplicat ca atare. Fapt care, așa cum o să vedem în episoadele următoare, nu s-a și întâmplat. Dimpotrivă! De stârvul patrimonial al liceului OLTCHIM s-au apucat să tragă toți neaveniții, mai ales cei fără niciun drept – conform prevederilor legale în vigoare – fiecare dintre aceștia încercând să-și facă o parte cât mai consistentă din ceea ce constituia patrimoniul mobiliar, proprietate a acestui liceu.

GUTĂU Mircia – primarul municipiului Rm. Vâlcea și BICĂ Andra – inspectorul școlar general (de atunci) al I.Ș.J. Vâlcea2Sursa foto

Ce trebuiau să facă – și n-au făcut! – inspectoratul școlar (prin C.A.) și inspectorul școlar general!

Să mai facem un pas înainte, în încercarea de a realiza care era treaba inspectoratului școlar în… reorganizarea rețelei școlare.

Care erau atribuțiile exprese ale inspectorului școlar general:

 Art. 28. — (1Inspectorul şcolar general, în baza hotărârii de aprobare a reţelei şcolare locale, adoptată de consiliul local…, şi având în vedere hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar privind acordarea avizului conform, emite decizii pentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au fost implicate în acest proces, menţionate detaliat cu fiecare operaţiune în actul administrativAceste decizii se comunică unităţilor şcolare implicate în procesul de reorganizare în cel mult 10 zile de la emiterea hotărârii consiliului local/ consiliului judeţean, dar nu mai târziu de 31 august 2018”.

Ce trebuia să facă Consiliul de administrație al I.Ș.J. Vâlcea în această extrem de delicată operațiune de… împărțire și de transferare!?
„(2Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar stabileşte:

ctransferul drepturilor, obligaţiilor şi al personalului unităţii divizate total/ parţial către unitatea / unităţile de învăţământ cu personalitate juridică dobânditoare;

etransferul bazei materiale, cu excepţia terenurilor şi a clădirilor aflate în domeniul public local, de la unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică către unitatea dobânditoare.

3) În îndeplinirea atribuţiilor reglementate la alin. (1), inspectoratul şcolar va proceda la:

ainformarea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ care vor intra în reorganizare prin… divizare în legătură cu etapele care trebuie parcurse de acesteaîn vederea transferării drepturilor şi obligaţiilor, a patrimoniului şi a personalului către unitatea dobânditoare;

hverificarea preluării de către unitatea/ unităţile dobânditoare a arhivei unităţii/ unităţilor care îşi pierde/pierd personalitatea juridică prin reorganizare.

i) desfăşurarea oricăror altor operaţiuni necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a unităţilor de învăţământ, decurgând din reţeaua şcolară aprobată prin hotărâre a consiliului local…..

În articolul CONSILIUL LOCAL A FOST LUAT DE VAL! ȘI SCOS LA MAL, TAMAN ÎN… AVAL – publicat pe 18 iunie 2018 – am prezentat și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Proiectului rețelei școlare… de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019, dezbătut și adoptat în ședința Consiliului Local din 14 decembrie 2017. Acesta are 6 articole, condensate în 4 (patru) pagini; restul, (până la 33 de pagini ale proiectului, câte sunt afișate pe site-ul primăriei), sunt documentele anexate (vezi Pct.supl 3 Proiect hot. retea_sc 2018-2019). Soarta Liceului Tehnologic OLTCHIM era pecetluită prin prevederile art. 2 lit. D. ale Proiectului, liceul urmând să fie „reorganizat prin divizare totală”, clasele de elevi urmând să fie transferate în alte 5 (cinci) licee din municipiu (vezi Proiect de Hotărâre…, filele 2-3)!

Pentru a realiza cum s-au distribuit clasele existente atunci la L. T. Oltchim – la sfârșitul anului școlar 2017-2018 – între cele 5 unități școlare dobânditoare (conform calificărilor profesionale)- vezi H. C. L. nr. 30/30 ianuarie 2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019. 

 Conform prevederilor metodologice și în conformitate cu această distribuire a claselor, BAZA MATERIALĂ a liceului OLTCHIM, unitate implicată în procesul restructurării rețelei școlare de la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, urma să fieTRANSFERATĂdoar între cele 5 licee dobânditoare” și anume: Colegiul Economic, Colegiul Energetic, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului (actual Liceul Tehnologic Forestier), Liceul Tehnologic  General Magheru și Liceul Tehnologic Ferdinand I.

Facem precizarea că unele dintre aceste licee nu aveau mai nimic în dotare pentru a prelua o asemenea piatră de moară… educațională! În acest sens vezi articolul nostru – Despre precaritatea bazei materiale a unora dintre liceele „dobânditoare” a unor hălci din Liceul  „OLTCHIM, publicat pe 21 august 2019.

Despre ce a preluat fiecare dintre aceste licee „dobânditoare”, într-un alt episod. Când vom reveni și asupra neîndeplinirii de către I.Ș.J. Vâlcea – prin Consiliul său de administrație – și de către inspectorul școlar general a atribuțiilor lor, prevăzute în actele normative în vigoare.

Un necesar recurs la memorie!

Despre avatarurile adoptării H. C. L. nr. 30 din 30 ianuarie 2018, referitoare la desființarea L. T. OLTCHIM, vezi și următoarele articole:

ATUNCI CÂND PĂREA CĂ-I GATA, NE-A LUAT GUTĂU CU LOPATA! (I) – publicat pe 12 iulie 2018;

ATUNCI CÂND PĂREA CĂ-I GATA, NE-A LUAT GUTĂU CU LOPATA! (II) – publicat pe 16 iulie 2018;

VIDEO – Ședința C. L. Rm. Vâlcea din 30 ianuarie 2018– publicat pe 25 iulie 2018;

VIDEO – Ședința Consiliului Local – Râmnicu Vâlcea (14 decembrie 2017) – publicat pe 24 iulie 2018;

ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL din 14.XII.2017 (I)– publicat pe 29 iunie 2018 (cu dialogurile spumoase dintre interesatul primar GUTĂU Mircia și unii dintre cei prezenți la ședință, care n-au apucat să rostească decât doar câteva vorbe, oricum degeaba!).

ÎN LOC DE CONCLUZII LA ȘEDINȚA Consiliului Local din 14.XII.2017 (II) – publicat pe 1 iulie 2018 (continuare a dialogurilor zadarnice, surde și absurde dintre GUTĂU și asistență).

Vezi și următoarele articole / materiale video, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra dezastrului produs – cu bună știință – prin desființarea liceului OLTCHIM. Și pentru a realiza cât de lipsită de argumente legale pertinente a fost această măsură arbitrară. 

Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală!

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (I)

De ce nu trebuia desființat Liceul „OLTCHIM” din Râmnicu Vâlcea (II)

În ce consta unicitatea ofertei educaționale a Liceului „OLTCHIM”

UN OM CE SE DĂ… DĂȘTEPT, VREA SĂ FACĂ UN GHEȘEFT! – referitor la evaluarea diferită a patrimoniului imobiliar al liceului Oltchim.

PREZENTAREA BAZEI MATERIALE A LICEULUI „OLTCHIM” din RÂMNICU VÂLCEA – VIDEO (filmare realizată pe 11 iulie 2018).

LABORATOARELE tehnologice de care dispunea liceul OLTCHIM, care dispuneau de toate dotările necesare desfășurării activităților instructiv-educative pe care le organiza. Dotări de care – așa cum am dovedit și în materialele noastre anterioare – s-a ales praful!

Vezi articolul Liceul „OLTCHIM” – imagini în premieră. Să pășim tiptil prin școală! Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional! (V) – publicat pe 6 noiembrie 2020; în care sunt prezentate imagini cutremurătoare ale realităților de după… prăduirea bazei materiale a acestei unități școlare. Vezi și articolele la care duc link-urile din acest material (primele patru părți).

 DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

______________________________

Paraziții – Vreau să vă doară 

V-aș coase la gură cu sfoară, vreau să vă doară!
Să ne mințiți doar din priviri, pentru ultima oară
Iubiți-ne, cum iubiți parfumurile tari
Când vă numim târfe politice, călăi și mercenari.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.