CONSILIUL LOCAL A FOST LUAT DE VAL! ȘI SCOS LA MAL, TAMAN ÎN… AVAL

Motto

 

Mă  așteptam ca dl GUTĂU să răspundă – direct, sau prin interpuși – întrebărilor pe care i le-am adresat în episodul anterior, spunând bărbătește, la conferința de presă din 15 iunie 2018:

Dar nu a făcut-o. Cum nu au făcut-o nici… atârnătorii care-i cântă-n strună. Care stau doar ca să-i mai ciugulească din palmă.

Înainte de a intra abrupt în subiect, se impune să facem o sumară recapitulare.

În vederea emiterii avizului conform pentru organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019,  Inspectoratul școlar Vâlcea a remis câte o adresă către fiecare Primărie / Consiliu Local din fiecare unitate administrativ-teritorială din județ. Adresa cu nr. 6.330/15.XI.2017, a fost înregistrată la Primăria Rm. Vâlcea sub nr. 44.356/15.XI.2017, prin care, printre altele, a solicitat ca   să-i fie comunicat Proiectul privind organizarea / reorganiarea rețelei școlare a unităților școlare din municipiul Râmnicu Vâlcea până – cel mai târziu – pe 6 decembrie 2017.

În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu, și se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.

În vederea realizării unuia din obiectivele agendei sale de dinainte de a fi ales ca primar, Mircia GUTĂU a emis Dispoziția cu nr. 5.136 / 11.XII.2017 pentru convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local, pentru ziua de joi, 14 decembrie 2017, la ora 13,00. Pe a cărei ordine de zi – formată din 4 puncte – nu figura nici unul referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ pentru anul 2018-2019!

Această nevinovată… scăpare (!), a fost complinită înainte de ședința din 14 decembrie 2017! A cărei ordine de zi a fost completată cu un punct 3, referitor la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Proiectului rețelei școlare… de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019. Care urma să fie discutat și aprobat, fiind „conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre” (vezi art. 1 al Hotărârii).

În acest episod ne vom referi doar la cele întâmplate în acel cadru, ședința Consiliului local și la documentele adoptate cu acel prilej.

Proiectul de hotărâre are 6 articole, condensate în 4 (patru) pagini; restul, până la 33 de pagini (câte sunt afișate pe site-ul primăriei, sunt documentele anexate (vezi Pct.supl 3 Proiect hot. retea_sc 2018-2019 ).

La art. 2 lit. C. era jucată, conform directivelor gutăiene, soarta L. T. „Henri COANDĂ”, care urma să dispară prin… divizare totală!

Soarta Liceului Tehnologic OLTCHIM era pecetluită prin prevederile art. 2 lit. D., acesta urmând să fie, de asemenea, „reorganizat prin divizare totală”, clasele de elevi urmând să fie transferate în alte 4 (patru!) licee din municipiu (vezi Proiect de Hotărâre…, filele 2-3)!

Trebuie să dăm o… fugă până la METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat…, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019, aruncându-ne privirea asupra prevederilor din Capitolul III, referitoare la  Emiterea avizului conform pentru organizarea / reorganizarea reţelei şcolare. Ca să realizăm despre ce este vorba.

Operațiune în care, conform actului normativ emis în aplicarea prevederilor legale, sunt implicate primăria / consiliul local și inspectoratul școlar.

La art. 20 sunt definiți unii dintre termenii folosiți ca, de exemplu:

„a) avizul conform pentru organizarea reţelei şcolare — este actul emis de către inspectoratele şcolare la solicitarea formulată de către autorităţile administraţiei publice locale în vederea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat …, cu consultarea partenerilor sociali; ………………

d) reţea şcolară locală — totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, din raza de competenţă a autorităţilor administraţiei publice locale; ……………

g) organizarea reţelei şcolare — este procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate / acreditate de stat şi particular care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. Actul administrativ prin care se organizează reţeaua şcolară a localităţii… este hotărârea consiliului local…, emisă în baza prevederilor legislaţiei în vigoare;

h) reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar — este operaţiunea juridică în care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice, ce are ca efecte înfiinţarea, modificarea ori încetarea acestora. Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare;

i) unitate/ unităţi de învăţământ dobânditoarereprezintă unitatea/unităţile de învăţământ cu personalitate juridică căreia/cărora i/ li se transferă drepturile, obligaţiile, patrimoniul şi personalul unităţii de învăţământ care se reorganizează, prin… divizare totală, şi îşi pierde personalitatea juridică.  ………………

Art. 22. — (1) Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local…, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

(2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului localprin care este aprobată reţeaua şcolară.

(3) Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean;

b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, realizat de către consiliul local…, de către primar…, către inspectoratul şcolar…, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;

c) realizarea activităţilor de monitorizare şi control al spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze de către inspectoratele şcolare, în colaborare cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, privind îndeplinirea cerinţelor din standardele de autorizare / acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

d) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local…) a listei unităţilor de învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi propuneri privind organizarea/ reorganizarea acestora);

e) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local…, a reţelei şcolare pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar….

Art. 23. — (1) Organizarea reţelei şcolare se realizează anual. În procesul de organizare a reţelei şcolare unităţile de învăţământ pot să îşi păstreze statutul şi structura sau pot fi reorganizate, în urma aplicării unor operaţiuni specifice, respectiv fuziunea sau divizarea acestora.

Autorităţile administraţiei publice locale, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,… vor înainta propunerile de divizare sau de fuziune a unităţilor de învăţământ, însoţite de o fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus.

După acest – inevitabil – lung expozeu legislativ (sper că extrem de lămuritor!), trecem direct la Raportul privind aprobarea Proiectului rețelei școlare…, emis de primărie sub nr. 47.750 în 12.XII.2017, document întocmit de Mihaela PRODESCU, avizat de Mircia GUTĂU, asumat prin semnătură de către Ghibirdic Alexandru (în calitate de administrator public) și Daniela CIOBANU (șef serviciu APL, Reglementări, Aplicare L10).

Document pe care s-a fundamentat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Proiectului rețelei școlare… de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019, adoptat de Consiliul local în ședința din 14 decembrie trecut.

La pagina 4 a Raportului, la alineatul 1, în doar 6 (șase!) rânduri, sunt expediate în derizoriu… „motivele”/ argumentele pe care Primăria/ Consiliul local ar fi trebuit să-și întemeieze propunerea de reorganizare a rețelei școlare pentru anul școlar următor, prin „reorganizarea prin divizare totală” a două mari licee tehnologice din municipiu!

ACEST ALINEAT NU ESTE ALTCEVA DECÂT O ÎNSĂILARE DE VORBE GOALE, NESUSȚINUTE DE NICIUN ARGUMENT/ DOCUMENT ECONOMICO-FINANCIAR SAU DE ALTĂ NATURĂ!

ACESTA ESTE LUCRUL CEL MAI GRAV CARE SE PUTEA ÎNTÂMPLA!

SĂ NU POȚI SĂ JUSTIFICI DE CE DESFIINȚEZI UN ASEMENEA LICEU!

IAR TOȚI HOITARII COLIVARI – DISTRIBUITORII DE SLOVE, ZIC  – SĂ STEA SĂ AGINE PE LA CATAFALCUL ACESTOR LICEE, AȘTEPTÂND CA MARELE LIDER SĂ LE RĂSPLĂTEASCĂ ÎNTR-UN FEL… TĂCEREA! SAU… PUPINCURISMUL!

ASTA NU ȘTIE NEFERICITUL MINISTRU AL EDUCAȚIEI!

PE CARE, CÂT DE CURÂND – ÎN CAZUL ÎN CARE ÎȘI VA DA ACORDUL CONFORM PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ L. T. OLTCHIM – O SĂ-L CAUTE PORTĂREII PENTRU A DA CU… SUBSEMNATUL!

AȘA CUM, ÎN CAZUL BĂLȚII BELINA, AU PĂȚIT ALȚI FRAIEREȘTENI DE-AI LOR, LA FEL DE… BINEVOITORI !!!

Iată textul din Raport – pretins (probabil…) a reprezenta, în toată splendoarea sa, „fundamentarea privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus” [vezi SUPRA, art. 23 alin. (1) din Metodologie, iar SUB, vezi art. 24]! Text alcătuit doar din vorbe… calpe, ce din coadă au să sune:

Prin organizare / reorganizarea unităților de învățământ se are în vedere crearea unui sistem de învățământ organizat, administrat și finanțat corespunzător, în vederea asigurării calității procesului instructiv-educativ, adecvarea ofertei educaționale la nevoile beneficiarilor direcți și indirecți, precum și creerea unor instituții puternice cu un număr mai mare de elevi care să asigure o susținere financiară proprie și pe termen lung. La transferul claselor de la cele două unități de învățământ care intră în proces de reorganizare s-au avut în vedere și profilele unităților de învățământ care le preiau [vezi Raport…, fila 4 alin. (1)].”

Nefericite trebuie să fie ființele bipede în sarcina cărora a căzut măgăoaia „argumentării și/ sau… fundamentării” măsurii desființării celor două licee!

Pentru că, indiferent de consilierea de specialitate de care au beneficiat – de proveniență inspectorială și nu numai – cele două orfeline semnatare nu au putut scorni decât platitudinile de mai sus! Nicidecum un set de argumente pertinente, sustenabile, documentate cu dovezi / calcule financiar–contabile, referitoare la pretinsa… risipă de resurse, produsă de fiecare din cele două licee propuse pentru desființare! Atât de mult -și doar verbal – invocată de către Mircia GUTĂU ! Fără niciun fel de argument!

Ceva mai evident decât atât, nu se poate produce!

Ce poate fi mai clar, pentru orice investigator de profesie, decât incompetența crasă, ridicată la rang de regulă, folosită pentru demantelarea unor unități școlare viabile!?

Despre liceul OLTCHIM toată lumea știe că GUTĂU, la fiecare ieșire în mass-media, nu a făcut un secret din faptul că VREA IMOBILUL (TERENUL ȘI CONSTRUCȚIILE AFERENTE!) PENTRU A PERFECTA UN SCHIMB CU… UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI.

CEA CARE PARAZITEAZĂ O BUNĂ BUCATĂ DE TEREN DIN ORAȘ – ÎN IMOBILUL FOSTELOR UNITĂȚI MILITARE DE LÂNGĂ VLĂDEȘTI – JUCÂNDU-SE DE-A… ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR!

DEȘI NU ȘI-A ONORAT NICI UNA DIN OBLIGAȚIILE ASUMATE PRIN ACTUL FONDATOR – H.G. nr. 918/2008 – PRIN CARE A PRIMIT ACEL TEREN DOAR ÎN… ADMINISTRARE!

Jalnic! Rușinos!

Pe baza acestei… argumentații/ fundamentăriratate, deși nu avea niciun motiv să o facă, inspectoratul școlar Vâlcea, prin consiliul său de administrație, și-a dat avizul conform!

Dovedind și astfel – dacă mai era nevoie de vreo probă – conivența în care s-a aflat permanent cu liderul informal al județului, îndeplinind orbește toate poftele… funciare ale acestuia, toate legate de unități de învățământ din municipiu!

Pe care le-a hărtănit așa cum a vrut mușchii lui!

Lăsându-le fără curți, luându-le spațiile verzi și externalizându-le – realizând astfel, pe seama spațiilor școlare, unele din pseudo obiectivele aflate în programul său electoral de pârât… ecologist! Desființându-le și permutându-le ca și cum s-ar fi aflat în cea mai mare stare de adversitate / dușmănie cu sistemul educațional vâlcean!

Motiv pentru care, cred că și unii dintre decidenții din această instituție publică, trebuie să stea cu un bagaj ușor, de mână, cât mai aproape de ușă! Că nu se știe când, cum și unde se dă adunarea… pe garnizoană! …………

Să mai facem o mică haltă la Metodologie, la art. 23 alin. (3), ca să vedem ce trebuia să mai facă – și, de asemenea, n-a făcut – primarul GUTĂU, pentru toate clasele pe care le… mută, fără niciun pic de discernământ:

„(3) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar rezultate în urma procesului de reorganizare, autorităţile publice locale (prin primar…), au obligaţia să se asigure, înainte de începerea anului şcolar următor, că acestea deţin autorizaţiile de mediu, sanitare şi de securitate contra incendiilor pentru spaţiile în care vor desfăşura proces educaţional.”…

Ca lucrurile să fie și mai clare, obligația de a face un Raport Argumentativ pentru rețeaua școlară care o să funcționeze în anul școlar următor, este reconfirmată la art. 24 din Metodologie:

„Art. 24. — În vederea organizării reţelei şcolare locale, consiliile locale… întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite inspectoratului şcolar de către primar…, în vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este însoţită de proiectul de reţea şcolară şi de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor.

Unităţile de învăţământ supuse procesului de reorganizare, cu operaţiile specifice detaliate, vor fi menţionate expres fie separat, într-un proiect de hotărâre a consiliului local, fie în cadrul aceluiaşi proiect de act administrativ emis pentru organizarea reţelei şcolare din raza de competenţă, dar la articole distincte.”

Episodul următor în dedicăm, în exclusivitate, celor întâmplate în ședința Consiliului local din 14 decembrie 2017.

Procesul-verbal de ședință conține replici antologice, demne de condeiul maestrului în ale scrisului dramatic, pe care îl invocăm mai jos!

Și niște îmbrânceli verbale, specifice… geniului gutăian, demne e o cauză și de un loc mult mai bune…

Cuvântul din poveste înainte încă este.

Iar până atunci, vorba lui Caragiale… 

Să fiţi sănătoşi și veseli!

P. S.: În episodul de mâine, o să puteți urmări declarațiile primarului GUTĂU despre situația imobilului L. T. OLTCHIM, făcute în cadrul Conferinței de presă de vineri, 15 iunie 2018.

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

______________   

Sursa fotografiei de copertă:  B1.ro

4 gânduri despre “CONSILIUL LOCAL A FOST LUAT DE VAL! ȘI SCOS LA MAL, TAMAN ÎN… AVAL

  1. Pingback: Hotărârea nr.  902/2019 a Tribunalului Vâlcea – începutul sfârșitului unor „alianțe” toxice pentru Vâlcea și vâlceni!? – Periegheze

  2. Pingback: Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală! – Periegheze

  3. Pingback: Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea – Periegheze

  4. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.