Preluarea ARHIVEI Liceului „OLTCHIM”, altă piatră de moară de gâtul I.Ș.J. Vâlcea și de cel al M.E.N.

Motto: „The unforgivable crime is soft hitting.
Do not hit at all if it can be avoided; but never hit softly”٭
Theodore Roosevelt, Jr.

Povestea (foarte serioasă a) vorbei de astăzi: Atunci când năimești pe cineva – că așa te-a… împuternicit un act normativ să faci – pentru a pune la pământ o ditamai școala (cu 51 de ani de vrednică și exemplară istorie în spate), trebuie să caști bine ochii, ca să nu fi nevoit ca, ulterior, să caști punga! Aviz amatorilor din Inspectoratul școlar județean Vâlcea, precum și consilierilor locali din obedienta majoritate gutăiană. Și unii și alții hârșiți în afaceri cu iz profitabil, și avizi de senzații tari!

Astăzi, despre avatarurile unei neprihănite… arhive! Pusă pe „drumuri” (nu vă îngrijorați, doar în sens figurat, desigur!), fără ca – în fapt – să fi făcut măcar un pas în afara unității școlare de care – împotriva voinței ei – ar fi trebuit cam de multișor să se despartă. După unii, definitiv! Arhiva Liceului OLTCHIM din Râmnicu Vâlcea, că despre asta-i vorba! Cea care, deși liceul a încetat să mai existe de mai bine de un an – fiind destructurat prin „divizare totală” – continuă să-și facă veacul printre zidurile pustii ale acestei… desființate școli!

Fără nicio… filodormă / Hai să ne uităm prin normă!

În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu, și se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.

Biblia în temeiul prevederilor căreia s-au întâmplat marile „minuni” vâlcene ale anului școlar 2018-2019 (constând, printre altele, în desființarea a două licee tradiționale, care erau doldora de elevi), este METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat…, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019, aprobată prin OMEN nr. 5.472/2017, modificată prin OMEN nr. 3.529/04.IV.2018

Ca să nu orbecăim ca și alții prin hățișuri legislative, să ne dumirim care este conținutul noțiunii divizare totală, așa cum este definită în  Metodologie:

„Art27. — (1) Reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin fuziune şi divizare, după cum urmează: …

c) divizarea totală reprezintă operaţiunea juridică prin care o unitate de învăţământ cu personalitate juridică ale cărei efective de preşcolari şi/sau elevi scad sub limitele minime prevăzute de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 sau o unitate de învăţământ care, deşi are efective mai mari decât minimul prevăzut de lege, intră în proces de reorganizare şi se divide în două sau mai multe unităţi de învăţământ”.

Conform prevederilor actului normativ invocat, ce trebuie să se întâmple cu patrimoniul unei asemenea unități școlare!?

Întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ supuse divizării se împarte între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.
În acest caz, drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ divizate total se transferă către unitatea/ unităţile cu personalitate juridică, proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare”.

Sper să fie clar pentru toți cei interesați – și nu mă refer doar la instituțiile statului, care urmează să investigheze modul în care a fost prăduită agoniseala câtorva decenii de muncă a unor colective didactice de prestigiu – ce trebuia să se întâmple cu baza materială, proprietatea fiecăruia dintre liceele desființate! Și ce s-a întâmplat, de fapt, cu acestea.

646x404

Baza materială a L. T. Oltchim ar fi trebuit să fie porționată – în conformitate cu repartizarea claselor existente în acel moment în unitate, conform distribuirii care s-a realizat prin H.C.L. al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 30 din 30 ianuarie 2018 – proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare! Ceea ce nu s-a întâmplat, fiecare dintre prăduitori însușindu-și doar ce și cât a vrut! Cele mai multe dintre bunurile care constituiau proprietatea liceului, luând drumul unor unități școlare care nu aveau calitatea legală de… unități dobânditoare! Multe altele dintre aceste bunuri obiecte de inventar și/sau mijloace fixe fiind preluate de terțe persoane, fără nicio legătură cu învățământul râmnicean!

Să mai facem un pas înainte, în încercarea de a realiza care era treaba inspectoratului școlar în procesul… reorganizării rețelei școlare.

Foaie verde mărăcine / Sunt mai dusă decât… mine!

Acum, referindu-ne la atribuțiile exprese ale inspectorului școlar general, trebuie să avem în vedere următoarele atribuții:

„Art. 28. — (1Inspectorul şcolar general, în baza hotărârii de aprobare a reţelei şcolare locale, adoptată de consiliul local…, şi având în vedere hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar privind acordarea avizului conform, emite decizii pentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au fost implicate în acest proces, menţionate detaliat cu fiecare operaţiune în actul administrativAceste decizii se comunică unităţilor şcolare implicate în procesul de reorganizare în cel mult 10 zile de la emiterea hotărârii consiliului local/ consiliului judeţean, dar nu mai târziu de 31 august 2018”.

Conform prevederilor Metodologiei, ce trebuia să întreprindă Consiliul de administrație al I.Ș.J. Vâlcea, în această extrem de delicată operațiune patrimonială!?

ctransferul drepturilor, obligaţiilor şi al personalului unităţii divizate total/ parţial către unităţile de învăţământ cu personalitate juridică dobânditoare;

etransferul bazei materiale, cu excepţia terenurilor şi a clădirilor aflate în domeniul public local, de la unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică către unitatea dobânditoare.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor reglementate la alin. (1), inspectoratul şcolar va proceda la:

ainformarea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ care vor intra în reorganizare prin… divizare în legătură cu etapele care trebuie parcurse de acesteaîn vederea transferării drepturilor şi obligaţiilor, a patrimoniului şi a personalului către unitatea dobânditoare;

hverificarea preluării de către unitatea/ unităţile dobânditoare a arhivei unităţii/ unităţilor care îşi pierde/ pierd personalitatea juridică prin reorganizare.”

i) desfășurarea oricăror altor operațiuni necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a unităților de învățământ, decurgând din rețeaua școlară aprobată prin hotărâre a consiliului local…”

  • Pentru a-i descâlci / desluși anumite obligații care-i fuseseră stabilite prin MetodologieI.Ș.J. Vâlcea s-a adresat în scris ministerului  educațieicare i-a răspuns prin adresa cu nr. 28.039/ 27.IV.2018, (înregistrată la I.Ș.J. Vâlcea sub nr. 2.406/2.V.2018), adresă prin care, în linii mari, i s-au clarificat unele… neclarități! În care, printre altele, ministerul educației a reluat in extenso dispozițiile art. 28 alin. (2)-(3) din Metodologie! Cerând inspectoratului școlar să le aplice/ respecte în integralitatea lor!

ASTA, ca să spunem așa, ESTE… TEORIA!

Teoria ca teoria, dar practica te… (sin)ucide!

Prin Adresa emisă sub nr. 4.332/13.VIII.2018, Inspectoratul școlar județean Vâlcea comunica unui număr de  4 (patru) licee vâlcene – primele două fiind cele care – peste nici 3 săptămâni – urmau să își piardă personalitatea juridică (L. T. „Oltchim” și L. T. „H. Coandă”), celelalte fiind două dintre „unitățile dobânditoare” – faptul că în ședința C.A. al I.Ș.J. Vâlcea din 13 august 2018 se hotărâse ca „transferul arhivelor (primelor două licee, n. n.)….” să se realizeze „până la data de 01.09.2018, după cum urmează:”

  • Arhiva L. T. Oltchim se transferă la Colegiul Energetic din municipiul Rm. Vâlcea”.

Colegiul Energetic și preotul Simion Mihai, directorul său actualSursa foto

Adresa inspectoratului școlar a fost emisă în temeiul hotărârii de la punctul 19 din H.C.A. nr.  151/13 august 2018. Ședință, în al cărei procesul-verbal, conform unei înrădăcinate tradiții a instituției, s-a consemnat… impersonal: „Se hotărăște în unanimitatea celor prezenți (9 din 13, n. n.), transferul arhivelor…”, fără să se consemneze și cine și de ce a făcut această propunere referitoare la locația aleasă drept destinație finală a acestei arhive!

Adresa a fost înregistrată la L. T. Oltchim sub nr. 2.283/14.08.2018, fiind rezolutată astfel de către Smeureanu Dorian Florin, directorul de atunci (și ultimul) al liceului: „Urgent! Repartizarea pe zile de predare de către: 1) contabil șef; 2) Secretar șef”.

După care, nu s-a mai întâmplat… NIMIC! Indiferent de manoperele periodice efectuate din birourile inspectoriale sau din cele ale primăriei, de către cei care ar fi trebuit să existe doar pentru a rezolva problema, nu ca să creeze mormane de hârtii inutile (Hotărâri ale C.A.-ului / C.L.-ului, adrese etc.).

Se părea că lucrurile curg în sensul celor stabilite de inspectorat. Numai că, până în ziua de astăzi, nu s-a predat / preluat nici măcar o hârtie – din documentele școlare, actele de studii, arhivă de către cei care fuseseră desemnați nominal să o facă (liceul Oltchim – la predare, Colegiul Energetic, ulterior Liceul Ferdinand I – la primire)!  

Printre altele și pentru că „destinatarul” cunoscut, Colegiul Energetic, a început să se smiorcăie oficial, cum că arhiva nu este organizată, că nu are fonduri ca să o facă el etc. Comunicând toate acestea tocmai celor care trebuiau să se asigure că imobilul (de acum, al… fostului liceu Oltchim), fusese evacuat integral și… predat la cheie reprezentanților Primăriei/ Consiliului local, fiind eliberat de orice alte angarale și angajamente! Primărie care, deși știa că în clădirile fostului liceu continuau să existe numeroase bunuri materiale (obiecte de inventar / mijloace fixe, acte de studii și documente școlare, arhiva!), care făcuseră parte din patrimoniul L. T. Oltchim, în toamna anului 2018 s-a grăbit să-l forțeze pe fostul deținător al acestora – L. T. Oltchimsă încheie un proces-verbal de predare-primire a imobilului (teren și construcții), pe care îl prelua formal! Proces-verbal pe care – printre alte dovezi – i-l pretindea oficial ministerul educației ca să elibereze avizul conform al ministrului, pentru schimbarea destinației imobilului! Asta înseamnă că nu era vorba doar de  arhiva neorganizată și… neridicată!

Numai că „destinatarul cunoscut al arhivei, a moștenit odată cu aceasta și un proces (pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public) – Dosarul nr. 6205/90/2017 – căruia nu știa cum să-i mai dea de cap. Deoarece, datorită indolenței unora mai… sus puși (!?), nu a transferat la sediul său ARHIVA fostului Liceu OLTCHIM, a început să se milogească în dreapta și-n stânga, cerând ca – onor, inspectoratul școlar – să-l scape de… piatra din casă, mutându-i-o altuia! Să preia și să poarte altul arhiva și… cocoașa procesului! Proces pe care – așa cum rezultă din datele de pe portalul Tribunalului Vâlcea – îl pierduse cu brio în primă instanță!

Na-ți-o ție, dă-mi-o mie / Oricum, nimeni n-o să știe!

Așa s-a ajuns la emiterea unei noi hotărâri de către Consiliul de administrație al I.Ș.J. Vâlcea Hotărârea nr. 181 din 04 martie 2019. Din care, nici de această dată, nu rezultă cum s-a ajuns la o asemenea soluție (cine a cerut oficial, cine a propus în ședință și pe baza căror argumente, care era temeiul juridic pentru a mai dispune în speță, după expirarea tuturor termenelor metodologice pentru a o face etc.).

Mai mult decât atât, din modul în care s-a făcut consemnarea în procesul-verbal de ședință, EXISTĂ SUSPICIUNEA REZONABILĂ  ACEASTĂ CONSEMNARE S-A FĂCUT DUPĂ ȘEDINȚĂ, completându-se PE UN RÂND LĂSAT LIBER în procesul-verbal!

Pentru că altfel NU SE POATE EXPLICA RAȚIONAL MODUL ELIPTIC ÎN CARE S-A CONSEMNAT în procesul-verbal de ședință pretinsa hotărâre a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea: cu PRESCURTĂRI repetate, puncte de suspensie și cu un SCRIS ÎNGHESUIT pe un singur rând etc. Așa cum se poate observa – cu ochiul liber, (deocamdată!), fără utilizarea unor mijloace sofisticate pentru a o face – în documentul de mai jos. 

05.07.2019 P_V ISJV 4.III.2019.pngProcesul-verbal al ședinței C.A. al I.Ș.J. Vâlcea din 4 martie 2019

Și cum – în instanță – lucrurile se derulau tot în defavoarea deținătorului arhivei (fostului Liceu OLTCHIM), s-a mai pus de-o… manoperă inspectorială! În ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 5 iunie 2019, s-a adoptat o nouă hotărâre! Prin care s-a reglementat și problema arhivei propriu-zise! Și tot într-un mod demn de o emisiune radiofonică umoristică! Prin art. 8 și 9 ale HCA nr. 194 din 5 iunie 2019, s-a tranșat formal – nu se știe pentru ce perioadă – problema executorului testamentar (vorba vine!) al acestui bun care aparținuse fostului liceu. Și tot în binecunoscutul și îndelung exersatul stil al adoptării unor… hotărâri, fără să existe niciun propunător cu nume și prenume (membru al conclavului inspectorial), fără invocarea vreunui temei juridic sau de altă natură, care să justifice hotărârea respectivă! Și fără să se anuleze vreuna dintre hotărârile adoptate anterior în speță! C-așa-i hora pe la noi prin inspectorat!

Toate merg după ureche / Până-o da și-n ele-o… streche!

Așa încât, s-a procedat la derută, astfel:

  • la punctul 8 s-a consemnat: „Se aprobă cererea L. T. Ferdinand I, mun. Rm. Vâlcea de suplimentare a numărului de norme cu o normă de arhivar (1n) pentru o perioadă determinată (două luni), pentru a pune la punct arhiva fostului Liceu Tehnologic Oltchim…”

Câteva scurte considerații, determinate de această consemnare:

  • prin HCA nr. 151/4 martie 2019, L. T. Ferdinand I primise formal (pentru că, până la adoptarea noii hotărâri nu le-a deplasat nimeni din incinta fostului liceu Oltchim), doardocumentele școlare și actele de studii…” (așa cum s-a „consemnat” în procesul-verbal de ședință și în hotărârea aferentă);
  • fiind vorba doar de „documente școlare și de acte de studii”, nu se putea pune problema necesității angajării unui… arhivar, deoarece acestea sunt enumerate punctual în documente oficiale emise de ministerul educației și au un regim special. Și sunt/ trebuie să fie arhivate ca atare (vezi OMEN nr. 4.005 din 25 iunie 2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar…, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 551/ 2.VII.2018).
  • În conformitate cu prevederile acestui ultim act normativ, „ACTELE de STUDIIsunt: certificate, diplome și atestate (vezi Anexă, Regulament, art. 1 alin. (1)-(3)); este adevărat că anterior anului școlar 2015-2016 – de când în sistemul de învățământ se emit noile formulare ale acestor acte de studii – prin acte normative anterioare, în perioada celor 51 de ani de existență a liceului, nomenclatorul și forma acestora a suferit schimbări.
  • Iar „documentele școlare” sunt cele enumerate la art. 2 alin. (1) al Regulamentului, dintre care menționăm: registrul matricol, catalogul clasei, cataloagele pentru diferitele examene care se organizează într-o unitate școlară (de finalizare a studiilor, de corigențe și diferențe), foaia matricolă, REGISTRUL unic de evidență a formularelor actelor de studii etc.

Dacă s-a ajuns la o asemenea solicitare în orb – fără ca noul destinatar formal al arhivei să aibă oficial cunoștință de cât de… dezorganizată era arhiva în cauză – este ușor de înțeles faptul că „inspectorul școlar general” al județului Vâlcea nu s-a achitat de obligația de a asiguracontrolul sistematic al activității de gestionare, întocmire, eliberare a actelor de studii și a celorlalte documente școlare, păstrare și arhivare a acestora” (Regulament, art. 57 alin. (1)).

Cum cred că nici ministerul educației nu s-a achitat de obligația de a organizaanual instruiri, precum și acțiuni de control privind modul în care sunt procurate, înregistrate, păstrate, completate și eliberate actele de studii și documentele școlare” (Regulament, art. 58).

Referitor la termenul de păstrare a documentelor școlare, actul normativ face vorbire de posibilitatea modificării acestuia „prin nomenclatorul documentelor create și deținute” de unitatea școlară, „aprobat de Direcția județeană a Arhivelor Naționale” (Regulament, art. 57 alin. (2)).

  • la punctul 9 al hotărârii s-a aprobatpreluarea în totalitate a arhivei fostului Liceu Tehnologic Oltchim… de către Liceul Tehnologic Ferdinand I...”;

Coroborând, rezultă că inițial – asta cum ne sugerează modul în care s-au succedat consemnările din procesul-verbal de ședință – L. T. Ferdinand I „cere” să i se aprobe un post de… arhivar! Solicitare în temeiul căreia, ulterior, i se atribuie – pe lângă documentele școlare și actele de studii – (pe care le „înghițise” formal încă din… 4 martie a. c.; adică, în urmă cu vreo două luni, fără ca între timp să facă nimic cu acele documente / acte, în sensul de a le aduce la noua lor matcă), preluareaîn totalitate a arhivei fostului liceu Oltchim”!

Liceul Tehnologic Ferdinand I, Râmnicu VâlceaLiceu FerdinandSursa foto

Nici de această dată – consemnarea lapidară din procesul-verbal de ședință – nu ne permite să înțelegem cine și de ce a propuspreluarea arhivei L. T. Oltchim să se facă de către L. T. Ferdinand I (în completarea unei hotărâri anterioare a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea, referitoare doar la „documentele … actele de studii”)! În procesul-verbal s-a reținut, pentru istoria romanțată a râsului: „Totodată se stabilește capreluarea…”, fără a exista posibilitatea de a-l putea identifica pe acel membru al C.A.-ului, care ar fi făcut propunerea, care se pare că ar avea numele de… TotodatăDacă n-o fi vorba de vreo adresă – înregistrată la inspectoratul școlar – prin care să se fi făcut o asemenea solicitare! Să fi „cerut” conducerea liceului Ferdinand I să-i fie dată și arhiva, că tot o are angajată pe fosta secretară a liceului Oltchim!? Să fie acesta motivul real care a determinat această nouă manoperă inspectorială!? Ce ar fi făcut inspectoratul școlar, dacă aceasta ar fi ieșit la pensie, așa cum s-a întâmplat cu fosta contabilă a defunctului liceu!? Mare este grădina Domnului…

O arhivă… nenomadă / Care încă stă-n grămadă!

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ S-A DOVEDIT A FI O DISTANȚĂ ATÂT DE MARE, ÎNCÂT AR TREBUI SĂ LE FIE UȘOR INVESTIGATORILOR (din instituțiile abilitate ale statului de drept)  STABILEASCĂ CINECE și – mai ales – CUM și DE CE s-au întâmplat toate acestea!

Deoarece, PENTRU CEESTE DESTUL DE EVIDENT și pentru cei care au dobândit subit… orbul găinilor!

02.10.2019 LT Oltchim32Se văd – și de cine nu are… orbul găinilor (re)duse – aceste stive de DOCUMENTE NEPREDATE!? 

02.10.2019 LT Oltchim27

02.10.2019 LT Oltchim24Partea din arhivă care a fost organizată în primăvara – vara anului 2018, depozitată în… viitorul sediu al arhivei liceului. Aflat atunci în curs de amenajare… !

02.10.2019 LT Oltchim23Depozitul cu restul arhivei, aflată într-o totală dezorganizare / debandadă!

02.10.2019 LT Oltchim31Alte acte/ documente arhivabile, „uitate” în biroul fostei contabile a liceului OLTCHIM

Fiindcă este clar faptul că există… recidivă, este bine să evidențiem și alte fapte de vitejie ale membrilor Consiliului de administrație al Inspectoratului școlar județean Vâlcea, care au stat la baza tuturor manoperelor (cu un pronunțat iz penal) care le-au urmat.

NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (I) – publicat pe 4 iulie 2018

NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (II) – publicat pe 7 iulie 2018

Articol în care prezentăm procesul-verbal încheiat la ședința Consiliului de administrație al I.Ș.J. Vâlcea din 15 decembrie 2017 (vezi PV CA ISJ VALCEA 15.XII.2017 cu evidentieri), precum și hotărârea aferentă acestuia (vezi Hot. CA 117 15.XII.2017 ).

0

Chiar de este cu bănat / Vina-i în Inspectorat!

Un asemena grad de pafarism patentat, probat cu vârf și îndesat, s-ar putea să-i aducă pe executanții din I.Ș.J. Vâlcea și pe orchestratorii / dirijorii lor din Primărie / Consiliul local, în situația de a se căuta adânc în pungă, în cazul în care instanța superioară o să mențină soluția – pronunțată în Dosarul nr. 1843/90/2018, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, conform căreia „anulează în parte hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală a Liceului Tehnologic Henri Coandă şi a Liceului Tehnologic Oltchim.”  Cu precizarea că este vorba de Hotărârea C. A. al I.Ș.J. Vâlcea nr. 117, adoptată în ședința din data de 15 decembrie 2017 (vezi art. 1 și consemnarea finală / ultimul alineat de la pagina 2), așa cum rezultă cu prisosință din articolele noastre, aflate la link-urile de mai sus.

Subiect fierbinte, căruia i-am dedicat recent alte două importante materiale publicistice:

Hotărârea nr.  902/2019 a Tribunalului Vâlcea – începutul sfârșitului unor „alianțe” toxice pentru Vâlcea și vâlceni

Considerentele din Sentința nr. 902/2019, prin care a fost „anulată în parte” o hotărâre a CA al IȘJ Vâlcea

Așa este că totul se leagă și pare să aibă un rost!?

Cum este ușor de înțeles și cine sunt beneficiarii tuturor acestor manopere jenante!

Cum cred că se întrevede și cine o să le cânte și ăstora… prohodul! Cum… cine!? Cineva care este în voce și în vogă! Părinte paroh, director preferat de colegiu râmnicean „dobânditor” și unul dintre oamenii de casă ai Omului local al zilei… Și nu numai! Hai că v-ați prins, nu mai faceți pe nevinovații!

Ați văzut cât de simplu era și cât de tainic și de… trainic se leagă toate!?

Păi, dacă-i așa, cum putea să stea o biată arhivă de liceu neantizat, în calea fericirii energetice a sutanei și patrafirului directorimii sale!? Sau a domniei sale inspectoriale, responsabilă pentru toată bulibășeala din această instituție fanion!?

Ce și-au zis toți aceștia!? Mai bine lăsăm ARHIVA să zacă în continuare între RUINELE unei unități școlare, rămasă ea însăși de izbeliște, că nu o să ne știe nimeni! Toate acestea din inițiativa maladivă a unor „administratori” râmniceni iresponsabili, în încercarea disperată de a forța mâna unor miniștri și funcționari publici din Ministerul educației. Cei care, în opinia acestor profitori nesatisfăcuți, s-au dovedit a fi și… impotenți! Pentru că nu au inițiat mult doritul (doar de către ei!) proiect de hotărâre de guvern pentru efectuarea schimbului de imobile cu MEN / UPIT! Ca să mănâncă și gura lor flămândă vreo… 25-26 de hectare intravilane! Că nu se știe dacă hoțomanii ăștia mai apucă vreun ciolan la viitoarele alegeri locale/ județene/ parlamentare! Iar dacă rămân fără… coledzi, li se năruie toată șandramaua! Fiind tocmai buni să achite toată Nota de plată pentru aceste fărădelegi!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ


٭Să loveşti încet este un păcat de neiertat. Nu lovi deloc dacă se poate, dar niciodată nu lovi încet.

Maria Mihali – O vai, vai Ierusalime

Iumor – Irena Boclincă aka sosia Vioricăi Dăncilă (Finala Iumor)

Sosia Vioricăi Dăncilă face un anunț important: „Am preluat portofelul de ministru ca să diminuez țara. Voi cere schimbarea steagului.

THE POLICE – When the World Is Running Down,You Make the Best of What’s Still Around

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.