NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (I)

Motto: „The unforgivable crime is soft hitting.
Do not hit at all if it can be avoided; but never hit softly”٭
Theodore Roosevelt, Jr.

Ca și în cazul episodului pilot referitor la desfășurarea ședinței Consiliului local din 14 decembrie 2017 (vezi AICI), începem materialul despre rolul I.Ș.J. VÂLCEA în toată tevatura terminată cu desființarea Liceului Tehnologic OLTCHIM, prezentând legislația care reglementează domeniul privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat… precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018—2019 (pentru o corectă înțelegere a situației, vezi și AICI ).

Pentru a realiza care era fundamentul legislativ pe care trebuia să se întemeieze Hotărârea Consiliului de administrație al inspectoratului, pe de o parte, și ce s-a întâmplat de fapt în acel cadru, în ședința din 15 decembrie 2017, de cealaltă parte.

Iată, pe scurt – cu explicațiile de rigoare, acolo unde este cazul – care sunt normele pe care trebuia să le respecte inspectoratul școlar în această speță:

„Art. 25. — (1) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare vor ţine seama de următoarele criterii:

a) calitatea educaţiei furnizate de unităţile de învăţământ preuniversitar corelată cu standardul naţional de acreditare/ evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;”

NU S-A FĂCUT NICIO SITUAȚIE STATISTICĂ, NU S-A PREZENTAT NICIUN FEL DE… DOCUMENT! DEOARECE, ÎN RAPORT CU LICEELE REORGANIZATEPRIN DIVIZARE TOTALĂ”, CELELALTE, ADICĂ ACELEA CARE AU FOST LĂSATE SĂ MAI… AGONIZEZE, STAU MULT MAI RĂU LA TOATE CRITERIILE (AȘA CUM REZULTĂ DIN DOCUMENTELE PE CARE O SĂ LE FACEM PUBLICE ÎN EPISOADELE URMĂTOARE)!

b) asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii/elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, conform legislaţiei în vigoare;

c) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

d) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de „colegiu/colegiu naţional”;

e) respectarea prevederilor legale privind menţinerea titlului de „colegiu/colegiu naţional”;

f) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind operaţiunile specifice efectuate de autorităţile administraţiei publice locale referitoare la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv înfiinţarea/ desfiinţarea/ reorganizarea acestora;

g) încadrarea cheltuielilor unităţii de învăţământ de stat în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul şcolar;

h) efectivele de copii şi elevi ale acestor unităţi de învăţământ sunt mai mari decât cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011”.

TOATE ACESTE CRITERII AU FOST IGNORATE COMPLET DE CĂTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR, ATUNCI CÂND S-A… VOTAT ACORDAREA FORMALĂ  A AVIZULUI CONFORM PENTRU REȚEAUA ȘCOLARĂ PROPUSĂ DE CĂTRE MIRCIA GUTĂU. ACESTE CRITERII (ȘI ÎN MOD SPECIAL CELE DE LA LITERELE C) ȘI F) –CARE TREBUIAU SĂ FIE ATENT TRATATE ȘI ÎNDESTULĂTOR ARGUMENTATE, AU FOST INTEGRAL ELUDATE! CUM S-A ÎNTÂMPLAT CU TOT ARTICOLUL 25 DIN METODOLOGIE!

ȘI ASTA DEOARECE, DACĂ S-AR FI ȚINUT CONT DE ACESTE DISPOZIȚII, AR FI REZULTAT CĂ LICEELE PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE NU TREBUIAU SĂ FIE DESFIINȚATE! CĂ ÎN LOCUL LOR AR FI TREBUIT SĂ SE AFLE UNITĂȚI ȘCOLARE CARE AU FOST „MENAJATE” INABIL DE CĂTRE GUTĂU!

CARE A ȘI „ARGUMENTAT” VERBAL – ÎN STILUL LUI… ELIPTIC – DE CE O FACE:

– L. T. FERDINAND I – „ESTE SINGURUL LICEU DINTR-UN CARTIER CU… 50.000 DE LOCUITORI (pe ce lume o fi trăind omul ăsta, de crede că-i poate prosti pe toți cu asemenea… gogomănii!? n. n.)”;

– L. T. G-RAL MAGHERU – „AM DEMARAT UN PROIECT PE BANI EUROPENI, ÎNCĂ DE ANUL TRECUT… NU NE PUTEM PERMITE SĂ PIERDEM 2 MILIOANE DE EURO”! (altă scornitură marca… GUTĂU, care n-a demarat niciun proiect la Liceul Magheru în anul 2016, așa cum susține! n. n.)! …

„(3) Inspectoratele şcolare analizează solicitările autorităţilor administraţiei publice locale şi dispun, în acord cu prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de monitorizare şi control al spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze privind îndeplinirea cerinţelor din standardele de autorizare/ acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/ 2007.

Monitorizarea şi controlul se vor desfăşura pe baza standardelor de autorizare/ acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/ 2007, pentru niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate/ acreditate, care vor fi dobândite de către unităţile de învăţământ în urma procesului de reorganizare, prin verificarea cerinţelor referitoare la organizarea şi funcţionarea spaţiilor de învăţământ în care aceste unităţi de învăţământ vor funcţiona.

(4) După efectuarea activităţilor de monitorizare şi control menţionate la alin. (3), inspectoratele şcolare hotărăsc emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei şcolare.”

DOUĂ ALINEATE CARE S-AU DOVEDIT A FI EXTREM DE… PROBLEMATICE PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN INSPECTORATUL ȘCOLAR!

Deoarece, ELE DISPUNEAU sec și imperativ, CA INSPECTORATUL ȘCOLAR să:

– „ANALIZEZE” și să „DISPUNĂ” – „în acord cu prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006” – activităţi de monitorizare şi control al spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze privind îndeplinirea cerinţelor din standardele de autorizare/acreditare (alin. (3) teza 1, n. n. );

Monitorizarea şi controlul se vor desfăşura pe baza standardelor de autorizare/ acreditareprin verificarea cerinţelor referitoare la organizarea şi funcţionarea spaţiilor de învăţământ în care aceste unităţi de învăţământ vor funcţiona. (alin. (3) teza 2, n. n.)”;

Urmând ca doar după efectuarea acestor activităţi de monitorizare şi control menţionate la alin. (3), INSPECTORATUL ȘCOLAR SĂ DISPUNĂ EMITEREA AVIZULUI CONFORM pentru organizarea rețelei școlare (alin. (4))!

DIN TOATE ACESTE PREVEDERI/ CONDIȚIONĂRI, NU S-A FĂCUT NIMIC!

Adevăr incontestabil, dovedit și de faptul că în nicio ședință a C.A.-ului inspectoratului școlar – din toate cele de până acum (!) – nu s-a prezentat o asemenea analiză! Pe care – așa cum prevede actul normativ – să se fi întemeiat eventuala decizie de emitere a avizului conform, pentru validarea solicitării formulate de către GUTĂU prin H.C.L. nr. 491/ 14 decembrie 2017! 

Care este conținutul noțiunii de  divizarea totală, așa cum este definită în Metodologie:

„Art. 27. — (1) Reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin fuziune şi divizare, după cum urmează: …

c) divizarea totală reprezintă operaţiunea juridică prin care o unitate de învăţământ cu personalitate juridică ale cărei efective de preşcolari şi/sau elevi scad sub limitele minime prevăzute de art. 19 alin. (1 j din Legea nr. 1/2011 sau o unitate de învăţământ care, deşi are efective mai mari decât minimul prevăzut de lege, intră în proces de reorganizare şi se divide în două sau mai multe unităţi de învăţământ”.

Conform prevederilor actului normativ, ce urmează să se întâmple cu patrimoniul unei asemenea unități școlare!?

Întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ supuse divizării se împarte între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.

În acest caz, drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ divizate total se transferă către unitatea/unităţile cu personalitate juridică, proporţional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învăţământ supusă operaţiunii de divizare”. (Ceea ce este o mare… tâmpenie! Deoarece, în practică nu se poate proceda ca atare! De exemplu, cum poți să… „împarți” între dobânditori, drepturile salariale neachitate foștilor salariați de către… fosta unitate școlară, „supusă operațiunii de divizare”!? Mai ales pe cele ale acelora care, din diferite motive… legale, nu mai au calitatea de salariați ai nici uneia dintre unitățile școlare dobânditoare!? Care dintre dobânditori – le… preia!? În cazul L. T. OLTCHIM aceștia fiind în număr de… patru!);

Să mai facem un pas înainte, în încercarea de a realiza care era treaba inspectoratului școlar în procesul… reorganizării rețelei școlare.

Acum, referindu-ne la atribuțiile exprese ale inspectorului școlar general:

 „Art. 28. — (1) Inspectorul şcolar general, în baza hotărârii de aprobare a reţelei şcolare locale, adoptată de consiliul local…, şi având în vedere hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar privind acordarea avizului conform, emite decizii pentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au fost implicate în acest proces, menţionate detaliat cu fiecare operaţiune în actul administrativ. Aceste decizii se comunică unităţilor şcolare implicate în procesul de reorganizare în cel mult 10 zile de la emiterea hotărârii consiliului local/ consiliului judeţean, dar nu mai târziu de 31 august 2018”.

Până acum nu s-au emis aceste decizii pentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare a fiecăreia dintre unitățile școlare implicate în acest proces.

Ce trebuie să facă Consiliul de administrație al I.Ș.J. Vâlcea în această extrem de delicată operațiune!?

„(2) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar stabileşte:

… c) transferul drepturilor, obligaţiilor şi al personalului unităţii divizate total/parţial către unitatea / unităţile de învăţământ cu personalitate juridică dobânditoare;

d) transferul drepturilor de a şcolariza pe niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale, autorizate să funcţioneze provizoriu/ acreditate, implicând şi transferul cifrei de şcolarizare aferente nivelurilor de învăţământ/ specializărilor/ calificărilor profesionale şcolarizate;

e) transferul bazei materiale, cu excepţia terenurilor şi a clădirilor aflate în domeniul public local, de la unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică către unitatea dobândjtoare.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor reglementate la alin. (1), inspectoratul şcolar va proceda la:

a) informarea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ care vor intra în reorganizare prin… divizare în legătură cu etapele care trebuie parcurse de acestea, în vederea transferării drepturilor şi obligaţiilor, a patrimoniului şi a personalului către unitatea dobânditoare;

b) asigurarea unui proiect de plan de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare;

c) asigurarea încadrării personalului didactic în unitatea de învăţământ care se reorganizează şi/sau, după caz, soluţionarea reducerilor de activitate ale acestora, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017, în vigoare, pentru anul şcolar 2018—2019;

d) emiterea deciziilor de repartizare a personalului didactic transferat de la unitatea care îşi pierde personalitatea juridică către unitatea/ unităţile dobânditoare, conform procedurilor stabilite prin Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017, în vigoare, pentru anul şcolar 2018—2019;

e) avizarea statelor de personal ale unităţilor de învăţământ dobânditoare, avându-se în vedere funcţiile didactice şi nedidactice rezultate prin transferul personalului unităţii care îşi pierde personalitatea juridică;

f) verificarea modului în care unitatea/unităţile de învăţământ dobânditoare a/au procedat la încheierea contractelor individuale de muncă ale personalului transferat de la unitatea de învăţământ care şi-a pierdut personalitatea juridică şi la înregistrarea acestora în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

g) verificarea finalizării de către unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică ca urmare a reorganizării a procedurii de radiere din evidenţele autorităţilor fiscale (retragerea CIF-ului) şi, respectiv, de returnare a sigiliilor acestor unităţi de învăţământ la inspectoratul şcolar;

h) verificarea preluării de către unitatea/ unităţile dobânditoare a arhivei unităţii/ unităţilor care îşi pierde/pierd personalitatea juridică prin reorganizare.” (o mare tâmpenie, de altfel! Pe măsura celor care au elaborat-o și… avizat-o! Păi, cum să împarți arhiva unei unități școlare, băi micimanilor!? n. n.)

„i) desfăşurarea oricăror altor operaţiuni necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a unităţilor de învăţământ, decurgând din reţeaua şcolară aprobată prin hotărâre a consiliului local….”;

Ce zice – „inestimabila” Metodologie –  despre Procedura de transfer a personalului didactic auxiliar și a celui nedidactic:

„(4) Procedura de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic de la unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică la unitatea dobânditoare este următoarea: anterior încetării personalităţii juridice, directorul unităţii de învăţământ care se reorganizează emite decizia de transfer ca urmare a reorganizării personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic şi dispune încetarea contractului individual de muncă al fiecărui salariat, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. i) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare; în baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se realizează transferul (unitatea dobânditoare), directorul acesteia emite decizia de angajare pe post a fiecărui salariat transferat şi încheie contractul individual de muncă, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior începerii activităţii. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor unităţii dobânditoare, cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare” (atâta ambiguitate decât în rândurile de mai sus, nu am pomenit! Când îi… ajută, când îi… lasă!).

Noroc că inspectoratul școlar s-a adresat în scris ministerului educației, care a răspuns printr-o adresă prin care a clarificat, în linii mari, aceste neclarități!

7

ASTA, ca să spunem așa, ESTE.. TEORIA!

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ S-A DOVEDIT CĂ ESTE O DISTANȚĂ ATÂT DE MARE, ÎNCÂT O SĂ LE FIE FOARTE UȘOR INVESTIGATORILOR AUTORIZAȚI (din  instituțiile abilitate ale statului de drept… etc.) să CERCETEZE și să STABILEASCĂ CINE, CE și – mai ales – CUM și DE CE s-au întâmplat toate acestea!

Că, PENTRU CE, ESTE DESTUL DE EVIDENT și pentru cei care au dobândit, subit… orbul găinilor!

Urmează să prezentăm ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea din 15 decembrie 2017, în cadrul căreia s-a acordat avizul conform pentru rețeaua școlară propusă de către GUTĂU, hotărâre nejustificată în niciun fel, care își produce acum – din plin – efectele-i distrugătoare!

Cu fragmente nemuritoare din procesul-verbal de ședință, realizând din nou, dacă mai era nevoie, cât de interesat și plin de vervă „tropăia” prin inspectoratul școlar (și de această dată!) interesul funciar al d-lui primar Mircia GUTĂU!

Cel care nu realiza încă faptul că, prin respectiva hotărâre, i se apropia funia de parul interesului de… gașcă edilitară!

 

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,

CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,

ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…                                                     

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE!

Va urma

TIBERIU M. PANĂ

        __________________

٭Să loveşti încet este un păcat de neiertat. Nu lovi deloc dacă se poate, dar niciodată nu lovi încet.

0

 

 

3 gânduri despre “NOI AM VRUT SĂ FACEM BINE, ZIC ȘI-ĂȘTIA PRINTRE… SUSPINE! (I)

  1. Pingback: Păzea! În cazul „divizării” Liceului „OLTCHIM” începe recapitularea finală! – Periegheze

  2. Pingback: Preluarea ARHIVEI Liceului „OLTCHIM”, altă piatră de moară de gâtul I.Ș.J. Vâlcea și de cel al M.E.N. – Periegheze

  3. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.