SCURT ISTORIC AL ÎNCERCĂRILOR LUI MIRCIA GUTĂU DE A OBȚINE AVIZUL CONFORM AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI L. T. OLTCHIM DIN RÂMNICU VÂLCEA

De mă dau de-al morții ceas / EU liceul nu vi-l las! 

Nu eu, umilul și nevolnicul semnatar al acestui articol mi-am șoptit asta în barbă, ci primarul MIRCIA GUTĂU și-a jurat probabil, precum a făcut-o sultanul de odinioară! Și s-a pus imediat pe treabă, mobilizându-și întreaga șleahtă a ciumpalacilor obedienți din subordine. Ce a ieșit din această permanentă întrecere cu timpul și cu incompetența crasă a unora dintre ei – indiferent de instituția în care își desfășoară activitatea – citiți în rândurile care urmează.

Prin Hotărârea nr. 197/27.06.2018 Consiliul Local a aprobat transmiterea imobilului – teren în suprafaţă de 19.834 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă construită la sol de 6.119 mp – înscris în Cartea Funciară la nr. 39.338, situat în bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti.
Această hotărâre a fost adoptată având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 232 din 16 iunie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat, în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului teren în suprafaţă de 117.525 mp şi construcţiile situate pe acestea în suprafaţă de 12.127 mp, imobil situat în strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a imobilului – teren în suprafaţă de 120.538 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 991 mp, imobil situat la aceeaşi adresă.

De asemenea, s-a ținut cont de faptul că, prin adresa nr. 7.638/18.06.2018, Universitatea din Piteşti a solicitat Consiliului Local să iniţieze procedurile subsecvente emiterii unei Hotărâri de Guvern comune, care să consfinţească schimbul de locaţii Vlădeşti-Liceul Oltchim, prin adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind trecerea imobilului teren în suprafaţă de 19.834 mp şi construcţiile situate pe acesta, în suprafaţă construită la sol de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea, în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti.

Intervine ministerul să risipească… misterul!

Ulterior adoptării H.C.L.nr. 197/2018, ca răspuns la adresa nr. 20.846/2018 prin care a fost înaintată de către Primărie documentaţia pentru promovarea Hotărârii de Guvern privind realizarea transferului imobilelor prezentate mai sus, cu adresa nr. 2.727/33.469 din data de 09.07.2018, Ministerul Educaţiei Nationale a comunicat faptul că, într-o primă etapă, este necesară emiterea avizului conform al ministrului educaţiei naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului care aparţine Liceului Tehnologic „Oltchim” din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Universităţii din Piteşti, cu precizarea că solicitarea pentru obţinerea avizului, împreună cu documentaţia necesară întocmită în conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5.819/2016, va fi transmisă de către autoritatea administraţiei publice locale către Ministerul Educaţiei Naţionale, nu mai devreme de încheierea anului şcolar 2017-2018, respectiv 31 august 2018.
De asemenea, prin aceeași adresă s-a precizat că „după emiterea avizului conform, consiliul local poate emite o hotărâre în vederea efectuării transferului imobilelor solicitate”.

În ședința Consiliului Local din 31 iulie 2018, deoarece nu a existat cvorumul necesar, deși s-a încercat, nu s-a putut produce revocarea acestui act administrativ.
De abia în ședința din data de 11 septembrie 2018 s-a adoptat H.C.L. nr. 286, prin care – cu 19 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” – s-a aprobat propunerea de schimbare a destinației imobilului-construcții în suprafață de 6.119 mp și teren aferent în suprafață de 19.834 mp – situat în Bulevardul Nicolae Bălcescu – care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic Oltchim, din spațiu de învățământ preuniversitar de stat, în spațiu de învățământ universitar de stat – Universitatea din Pitești.
Hotărârea a fost comunicată în copie Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, „Ministerului Educaţiei Nationale – Universitatea din Piteşti” etc.

Știind că-i este vechi păcatul, / Vine și inspectoratul!

Având în vedere adresa Primăriei municipiului Rm.Vâlcea, emisă cu nr. 33.132 din 14.09.2018, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea sub numărul 5.703/17.09.2018, prin care s-a solicitat Acordul Consiliului de Administraţie al I.Ş.J.V. pentru „schimbarea destinaţiei imobilului…”, în ședința din data de 19 septembrie 2018 a fost dat acordul cu privire la schimbarea destinaţiei imobilelor de mai sus, comunicat Primăriei prin adresa cu nr. 5.703/20.09.2018.

Ulterior, după obţinerea Acordului Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi întocmirea Memoriului Justificativ, completat cu date solicitate de către reprezentanţii Direcţiei Patrimoniu şi Investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, referitoare la desfăşurarea procesului educaţional la nivelul unităţilor de învăţământ care au preluat elevii care frecventau cursurile Liceului Tehnologic OLTCHIM, cu adresa nr. 36.685/2018, transmisă ministerului și înregistrată sub nr. 39.345/10.10.2018, Primăria a depus la M.E.N. documentaţia prevăzută de Ordinul nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia.

Oamenii-ăștia fără trese / Își dau în cap cu… adrese!

Prin adresa nr. 39.345/22.10.2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 39.956/25.10.2018, Direcția Patrimoniu și Investiții din cadrul M.E.N. a comunicat faptul cănu putem emite avizul conform deoarece documentaţia nu este completă”, solicitând (din nou) completarea documentației cu mai multe informații, printre care și cea referitoare la diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a solicitat schimbarea destinației, de la 19.834 mp la 19.574 mp. Această solicitare era justificată prin faptul că Punctul termic identificat pe Planul de amplasament și delimitare a imobilului (ca C11, cu suprafața construită la sol de 260 mp, amplasat pe terenul în suprafață de 19.834 mp), nu face obiectul schimbării de destinație, acesta fiind concesionat către CET Govora, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică.

Astfel încât, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 octombrie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a dat curs acestei solicitări și a luat în discuţie Raportul nr. 40.506 din 30.10.2018 – întocmit de Direcția Dezvoltare Locală – prin care s-a propus modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 286/11.09.2018 referitoare la propunerea de schimbare a destinației imobilului – construcții în suprafață de 6.119 mp și teren aferent în suprafață de 19.834 mp – situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”, în sensul diminuării suprafeței terenului aferent pentru care s-a solicitat schimbarea destinației, de la 19.834 mp la 19.574 mp.
Prin art. 1 al H.C.L. nr. 358/30.X.2018 s-a aprobat modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 286/11.09.2018, care va avea următorul conținut: „Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului teren în suprafață de 19.574 mp și construcții în suprafață de 6.119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim” – identificat în planul de amplasament și delimitare – anexa la prezenta hotărâre, înscris în CF nr. 39.338, din spațiu de învățământ preuniversitar de stat, în spațiu de învățământ universitar de stat – Universitatea din Pitești”, modificându-se adecvat și titlul H.C.L. nr. 286/11.09.2018. Hotărârea a fost comunicată – printre alții – M.E.N. și I.Ș.J. Vâlcea.

Prin adresa cu nr. 41.418/05.XI.2018, Primăria a solicitat Inspectoratului școlar să rectifice „Acordul nr. 5.703/20.09.2018, care să facă referire la imobilul teren în suprafaţă de 19.574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6.119 mp, pentru care se solicită schimbarea destinaţiei. Vă rugăm de asemenea, să ne sprijiniţi pentru obţinerea Acordului Consiliilor de Administraţie al unităţilor de învăţământ care au preluat elevii şi baza materială, ca urmare a divizării totale a Liceului Tehnologic OLTCHIM.
Ceea ce s-a și întâmplat. Cu grăbire, în ședința C.A al I.Ș.J. Vâlcea din 12 noiembrie, prin punctul 15 al H.C.A. nr. 167/12.XI.2018 s-a aprobat această solicitare a Primăriei.

Ca să nu-i facă vreun rău, / Ce vrea M.E.N. de la Gutău!

Prin adresă, în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor necesare pentru emiterea avizului conform de către ministrul educației, ministerul a mai solicitat Primăriei să completeze documentația depusă – printre altele – cu următoarele documente:
„- Dacă atât imobilul pentru care se solicită schimbarea de destinaţie, cât şi cele două imobile care aparţin Universităţii din Piteşti fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rol,
– Un Plan de amplasament şi delimitare a imobilului pe care să fie evidenţiate căile de acces atât la Punctul termic, cât şi la restul imobilului,
– Extrasele de Carte funciară nr. 44.010, nr, 44.011 şi nr. 43.114 aferente imobilelor, situate în str. Ştirbei Vodă nr. 149, aflate în domeniul public al statului şi administrarea MEN – Universitatea din Piteşti.
Protocolul de predare-primire semnat între conducerea Liceului TehnologicOltchimşi unitatea administrativ teritorială care a preluat baza materială a unităţii de învăţământ, ca urmare a divizării totale.
Acordul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ care au preluat elevii şi baza materială, ca urmare a divizării totale a Liceului Tehnologic „Oltchim”, din care să rezulte ca sunt de acord cu schimbarea destinaţiei imobilului respectiv.
Activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pe terenurile în suprafaţă de 117.525 mp, respectiv 120.538 mp.
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti referitoare la transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local a două imobile situate în str. Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi preluarea imobilului situat în b-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care aparţine Liceului Tehnologic „Oltchim”, din proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea, în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti”.

În toate documentele sale, în care se referă la Acordul dat de I.Ș.J. Vâlcea pentru schimbarea destinației imobilului – situat în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26 – care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic Oltchim, (adoptat în ședința Consiliului de administrație din 19 septembrie 2018), Primăria consideră – greșit – că acesta ar fi fost adoptat în ședința Consiliului de administrație din… 20 septembrie 2018! Aceasta fiind, de fapt, data la care, prin adresa cu nr. 5.703/20.09.2018, Acordul i-a fost… comunicat.

La final, tragem brizbrizul / O să-și dea Cati avizul!?

Facem precizarea că acest articol este puțin mai… tehnic, deoarece considerăm că este necesară cunoașterea succesiunii tuturor acestor repetate demersuri oficiale. Pentru a putea afla – cu un alt prilej – care a fost finalitatea lor. Până atunci, continuă să planeze suspiciunea rezonabilă că tot zgomotul care-a fost iscat în legătură cu desființarea unui liceu viabil – LICEUL TEHNOLOGIC OLTCHIM – s-a făcut degeaba! Și cineva, dezvățat să răspundă în fața instituțiilor statului de drept, va trebui să dea socoteală – cu vârf și îndesat – pentru tot acest… tărăboi.

Ca și altădată, mingea se află în terenul ministerului. D-na ministru Andronescu Ecaterina – cea care trebuie să emită avizul conform pentru schimbarea destinației fostului imobil (teren și clădiri) care a aparținut Liceului Tehnologic OLTCHIM – are de ales între a urma soarta celor care au înstrăinat ilegal balta Belina, și refuzul demn și argumentat de a o face!
Și de această dată TIMPUL este cel care o să separe apele de uscat. Și hoții de restul lumii. Mai devreme sau (puțin) mai târziu, aceștia urmând să ajungă tot acolo unde le este locul, la pușcărie.
Pentru că am continuat să credem că minciuna are picioare scurte!

OM TRĂI ȘI-OM MAI VEDEA

CINE, CE, DE CE, PENTRU CE ȘI CUM!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…   

Să fiţi sănătoşi şi veseli!                               

ŢINEŢI APROAPE!   

– Va urma – 

TIBERIU M. PANĂ

4 gânduri despre “SCURT ISTORIC AL ÎNCERCĂRILOR LUI MIRCIA GUTĂU DE A OBȚINE AVIZUL CONFORM AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI L. T. OLTCHIM DIN RÂMNICU VÂLCEA

  1. Pingback: De unde atâta… „grabă” pentru înstrăinarea imobilului Liceului „OLTCHIM” – Periegheze

  2. Pingback: Să fie acest „Aviz conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei ministeriale a Abramburicăi!? (I) – Periegheze

  3. Pingback: „Avizul conform” – bomboana de pe tortul funerar al carierei politice a Ecaterinei Andronescu (II) – Periegheze

  4. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.