Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „riposta” mielului dus de alții la… tăiere (I)

Motto: „Ca un om fără de minte,
Numai eu merg înainte.
Toți îmi strigă, ești nebun!?
Dar de ce îmi este dragă
Și iubesc pisica neagră,
Asta n-am cum să le-o spun!” – versuri Pasărea Colibri

Ard îngeri în spitale, dracii dansează-n catedrale!

Scurt pe 2 și 1/4: Cauza care face obiectul acestui articol este cea referitoare la anularea de către instanță a Hotărârii nr. 117/15 decembrie 2017 a C.A. al I.Ș.J. Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin „divizare totală” a două licee vâlcene, Liceul H. Coandă și Liceul OLTCHIM. Informații care, coroborate cu alte vești proaspete din cotidian, nu fac altceva decât să susțină / justifice justețea deciziei prin care Tribunalul Vâlcea a anulat această hotărâre. Exprimând speranța că, în recurs, instanța – care a stabilit data primei ședințe de judecată – o să confirme hotărârea instanței de fond. 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea are de dus în cârcă ditamai cocoașa, reprezentată de DOSARUL NR. 1843/90/2018, prin care s-a cerut și obținut în primă instanță – anularea actului administrativ reprezentat de „hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală a Liceului Tehnologic Henri Coandă şi a Liceului Tehnologic Oltchim”.

Prin Hotărârea nr.  902/24.06.2019, Tribunalul Vâlcea, (în calitate de instanță de fond) a dispus:

Admite cererea reclamantei precum şi cererea de intervenţie. Anulează în parte hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală a Liceului Tehnologic Henri Coandă şi a Liceului Tehnologic Oltchim. Cu recurs.

Hotărâre prin care s-a anulat „în parte” Avizul conform al C.A al I.Ș.J. Vâlcea, acordat pentru proiectul de rețea școlară propus de Consiliul Local în ședința din 14 decembrie 2017, prin Hotărârea nr. 491/14.XII.2017.

ADOPTÂND O ASEMENEA HOTĂRÂRE, RĂMÂNE ÎN AER și HOTĂRÂREA nr. 30 din 30.01.2018 CONSILIULUI LOCAL al municipiului Râmnicu Vâlcea!

Meritul obținerii acestui important succes – ca și ducerea lui spre previzibila victorie finală – revine organizației sindicale județene Sindicatul Personalului din Învățământul Preuniversitar Vâlcea (SPÎPV), care a inițiat și coordonat acest demers în justiție.

Animale cu două picioare merg pe pământ…

În acest episod ne vom referi la „argumentele” – de fapt la lipsa oricăror argumente, (dincolo de un exces maladiv de vorbe goale!), pe care le invocă Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea în Răspunsul la Întâmpinare, emis cu nr. 5.516/11.10.2019. Prin care se solicită instanței de recurs (Secția a II-a Civilă, de Contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Pitești) „să respingă apărările invocate de intimaţi prin întâmpinare, ca neîntemeiate”. I.Ș.J. Vâlcea considerând că „prin întâmpinarea formulată, intimaţii interpretează în mod vădit eronat dispoziţiile legale incidente în cauză, referitoare la emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar.”

Imagine similară

Cu privire la „punctul 1 din Întâmpinare referitor la natura juridică a avizului conform”, Recurentul Pârât apreciază că „intimaţii interpretează în mod eronat dispoziţiile legale incidente în cauză”, făcând greșit vorbire despre prevederi ale „art. 20 din Ordinul O.M.E.N. nr. 5472/7 noiembrie 2017.” În sensul că face o confuzie (voită!?) între ordinul propriu-zis și Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare… precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018- 2019, aprobată prin acesta.

În lipsă de argumente juridice, se recurge la un subterfugiu banal, considerând că „actul administrativ prin care se organizează reţeaua şcolară este hotărârea consiliului local, iar Avizul conform emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, a cărui anulare s-a solicitat în cauza de faţă, reprezintă doar o operaţiune procedurală anterioară emiterii actului administrativ, şi nu un act administrativ, indiferent că are caracter consultativ, facultativ sau conform, întrucât nu produce efecte juridice de sine stătătoare, ci contribuie doar la întărirea caracterului legal al actului administrativ, în speţă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”! Sens în care se recurge la invocarea Deciziei nr. 1.923 din 6 aprilie 2012 a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Î.C.C.J., susținând că „deosebirea dintre actul administrativ şi aviz (operaţiune administrativă) prezintă importanţă practică îndeosebi în cazul litigiilor de contencios administrativ, deoarece instanţa judecătorească poate să-şi exercite controlul numai asupra actelor administrative atacate în justiţie, dar nu poate controla, în cazul acţiunii directe, în mod distinct de actul administrativ, operaţiunile administrative pe baza cărora a fost emis acel act.”

Altfel spus, se încearcă a se induce ideea că un asemenea act – precum AVIZUL CONFORM al CA al inspectoratului școlar   este un act… subsecvent lipsit de orice importanță, care chiar că ar putea lipsi! Ceea ce este lipsit de orice temei, așa cum o să dovedim. Nici măcar ca glumă (proastă!) nu se poate face o asemenea… apărare!

Privitor la „punctul 2 din Întâmpinare, referitor la excepţia inadmisibilităţii”, sunt reiterate susținerile anterioare ale I.Ș.J. Vâlcea, referitoare la „faptul că Avizul conform emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, a cărui anulare se solicită în cauza de faţă, reprezintă doar o operaţiune procedurală anterioară emiterii actului administrativ și nu un act administrativ, cu motivarea arătată mai sus.” Conchizând, fără să aducă și alte argumente: „Instanţa de fond, prin Sentinţa atacată nu s-a pronunţat asupra excepţiei invocate şi reţinută ca atare şi nici nu a motivat în vreun fel admiterea sau respingerea acesteia, motiv de nelegalitate a acestei hotărâri.”

În ceea ce privește „punctul 3 şi 4 din Întâmpinare, referitoare la motivele de nulitate ale Hotărârii Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea cu nr. 117/ 15.12.2017 şi aşa zise consecinţe, apreciate de intimaţi ca fiind deosebit de grave”, sunt menţionate o serie de „argumente”, care nu au nimic de-a face cu realitatea faptelor din momentul adoptării hotărârii incriminate.

Procedând astfel, inspectoratul școlar își imaginează că poate să repare acum ce nu a făcut atunci când era… obligat să facă. Venind acum – în fața instanței de judecată – cu argumente pe care nu le-a invocat atunci, referindu-se la „fapte” inexistente atunci când a fost adoptată hotărârea a cărei anulare se solicită în cauză! Ca și cum acest lucru nu ar conta! Ca și cum instanța de recurs ar fi constituită din… orbi și surzi! Pe care să-i poți manipula prin texte de brigadă de agitație, fără niciun suport documentar / faptic!

Acestei părți a Răspunsului la Întâmpinare îi acordăm un spațiu mai mare, deoarece nu reprezintă altceva decât simple vorbe de clacă, lipsite de orice temei faptic. Așa cum o să dovedim cu prisosință în cele ce urmează.

După ce reiterează istoricul adoptării/ acordării avizului conform de către CA-ul inspectoratului școlar, ca urmare a adoptării de către C.L. al municipiului a Hotărârii nr. 491/14.12.2017 privind propunerea proiectului reţelei şcolare a municipiului pentru anul şcolar 2018-2019, se susține că avizul conform a fost acordat în urma… „analizării propunerii de organizare a reţelei şcolare adoptată prin Hotărârea Consiliului Local…”, în baza „dispoziţiilor din Metodologia mai sus arătată.” Se invocă și prevederile de la art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu şi se organizează de către autorităţile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare”. Tinzând spre aceeași concluzie de… modestie administrativă, se conchide ritos, fără nicio legătură cu speța: „Ca urmare, legea recunoaşte autorităţilor locale prerogativa de a organiza reţeaua şcolară astfel încât să corespundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor de calitate şi eficienţă ale procesului de învăţământ, aspectele de oportunitate care fundamentează decizia autorităţii fiind exclusiv în competența acesteia şi nu pot face obiectul controlului altor autorităţi, astfel cum se prevede la art. 128 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” Vorbe goale, care nici măcar din coadă nu au cum să sune!

Se impune un scurt comentariu, în legătură directă cu aceste exigențe ale textelor de lege invocate:

 • Prerogativa autorității publice locale de a „organiza reţeaua şcolară astfel încât să corespundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor de calitate şi eficienţă ale procesului de învăţământ”, coroborată de recurent cu exigențele metodologice privind atribuțiile inspectoratului școlar – prin CA-ul acestuia și inspectorul școlar general – în momentul adoptării Hotărârii nr. 491/14.12.2017 privind propunerea proiectului reţelei şcolare (de către C.L. al municipiului Râmnicu Vâlcea) și de emitere a avizului conform (de către CA al I.Ș.J. Vâlcea), nu s-a întemeiat pe existența unor acte/ documente justificative! Așa cum am dovedit în episoade anterioare ale acestui (nedorit de către noi) serial. Cu argumente irefutabile, pe care le vom relua în episodul următor.
 • Deși aceste „argumente obligatorii” au lipsit cu desăvârșire în fiecare din cele două cazuri, Recurentul pârât nu se poate abține să nu aprecieze că „nu au nici un suport argumentele aduse de intimaţi, cu privire la aşa zisa perturbare gravă a întregului sistem de învăţământ tehnologic liceal din judeţul Vâlcea”!
 • De asemenea, precizarea conform căreiaInspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a emis avizul conform pentru Proiectul de organizare a reţelei școlare a Municipiului Rm. Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019, aprobat prin H.C.L. nr. 491/ 14.12.2017”, ca urmare a aprecierii sale că acesta ar fi fost  fundamentatîn mod corespunzător, ţinând cont de motivele prezentate în Raportul argumentativ transmis o dată cu H.C.L., motive care se circumscriu dispoziţiilor art. 25 din Metodologia aprobată prin O.M.E.N. nr. 5.472/7 noiembrie 2017”, nu corespunde deloc adevărului. Așa cum am dovedit cu prisosință și vom relua această demonstrație în episodul următor, pretinsul Raport argumentativ nu cuprindea niciun argument valid, nefiind altceva decât o înșiruire de cuvinte goale, lipsite de orice suport faptic / documentar.
 • Reproducerea in extenso – în continuarea Răspunsului.…, a textelor de la lit. a)-c) și f)-g) ale alin. (1) al art. 25 din Metodologie, nu face altceva decât să întărească susținerile noastre anterioare, în condițiile în care lipsesc tocmai… argumentele care le-ar fi conferit autoritatea necesară pentru a fi și credibile!

28.09.2019 Chirlesan GUTAUCHIRLEȘAN Dumitru și Mircia GUTĂU / Cuplul care „mușcă” rău!

Ca să lase impresia că – după un asemenea expozeu – n-au cum să rămână prea multe de contestat, Recurentul Pârât își imaginează că dacă mai folosește niște cuvinte calpe, o să reușească să convingă și Onorata Instanţă de adevărul spuselor/ scriselor sale! Care le-ar fi putut „înghiți” curcănește, pe… nemestecate! C-așa se mai întâmplă pe la anumite instanțe de recurs! Și doar în unele spețe mai delicate, precum aceasta, ca să nu se producă valuri prea mari! Care să dărâme ditamai șandramaua funciaro – edilitară… (anti) educațională! Croită după chipurile de hiene flămânde și rapace ale inițiatorilor săi: CHIRLEȘAN Dumitru, rectorul Universității din Pitești și GUTĂU Mircia, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea. Cu sprijinul unor otrepe de prin ministerul educației și cu votul unanim al „muților” PSD-iști și PER-iști din Consiliul Local din Râmnicu Vâlcea. Care-i asigură o majoritate funcțională marelui Bărbat!

Cum e când te faci de râs / Chiar de n-ai fi zis nici… pâs!

Așa încât, zice recurentul cu aplomb, spre amuzamentul cunoscătorilor (și sper că și al instanței de judecată!): „aşa cum am arătat, la adoptarea hotărârii Consiliului de Administraţie privind acordarea avizului conform pentru organizarea reţelei şcolare s-au avut în vedere următoarele

Și enumeră niște condiții pe care nu le-a avut deloc în vedere atunci când pretinde că le-ar fi respectat cu sfințenie!

15896285_1788034328085815_989455649382564281_oLiceul Tehnologic OLTCHIM, Râmnicu Vâlcea

Iată-le, așa cum și le-a imaginat – că ar fi trebuit să fie – bietul alcătuitor al Răspunsului la Întâmpinare! Și el, un membru de bază al CA-ului inspectoratului școlar, de altfel! Votant devotat și susținător al îndeplinirii fără crâcnire a comenzilor politico- administrative venite de… sus, pentru desființarea celor două licee vâlcene! Că tocmai asta este problema: dacă n-a/ n-au… crâcnit nimic atunci – în ședința CA al I.Ș.J. Vâlcea din 15 decembrie 2017 – acum nu pot decât să inventeze și să se folosească doar de scânceli imperceptibile! În cazul în speță nu este vorba de vreun „slujbaș”, tocmit pentru a face inspectoratului o… favoare prin redactarea actului remis instanței de judecată, ci de un salariat al său, implicat cu trup și suflet!

 • Diminuarea numărului de absolvenţi de clasa a VIII-a”, emitentul enumerând – în premieră (deși se pretinde… altceva!) niște cifre care nu au de-a face cu nici unul dintre cele două licee restructurate „prin divizare totală”!
 • Analiza comparativă a efectivelor de elevi, constatându-se scăderea permanentă a numărului de elevi la ambele unităţi de învăţământ”, susținere care este – de asemenea – lipsită de orice fundament! Așa cum am dovedit că era realitatea în cazul Liceului OLTCHIM, această susținere este doar o MINCIUNĂ SFRUNTATĂ!
 • Media de admitere în anul şcolar 2017-2018 la… Liceul Tehnologic Oltchim la clasa cu specializarea Resurse naturale şi Protecţia Mediului a fost de 4,10 şi la clasa cu specializarea Servicii media a fost 3,31”, fără să se recurgă la vreo comparație din care să rezulte dacă la celelalte licee tehnologice care au rămas în rețeaua școlară, media de admitere ar fi tins – sau ar fi depășit (!) – media 10,00! Ce medii de admitere ar fi putut exista, în condițiile în care, în cazul Liceului OLTCHIM – începând din data de 7 iunie 2017, de când avea loc orientarea profesională a absolvenților învățământului gimnazial – s-au pus oficial toate tunurile inspectoriale și administrative pe acest liceu!? Atunci când, din 16 iunie 2017, au fost adoptate două hotărâri de Consiliu local (cu numerele 232 și 233), prin care acestui liceu i se pusese o cruce mare!? Școală care a continuat să existe doar în virtutea inerției, deoarece marele Bărbat din fruntea obștei aștepta momentul optim pentru a-i lua gâtul! Pentru ca astfel să-și împlinească  nesățioasa-i… pohtă funciară! În asemenea condiții, cum să se mai înghesuie elevii să urmeze cursurile unei unități școlare sortite demantelării!? Cu toate acestea, în momentul adoptării hotărârii referitoare la desființarea sa, Liceul OLTCHIM mai avea în scripte și în bănci aproape… 800 (opt sute!) de elevi! Aproape dublu decât fiecare din alte  3 (trei) licee tehnologice, a căror bază materială nu fusese cerută oficial „la schimb” de către HUPIȚII de la universitatea din Pitești!
 • Rata de promovabilitate la bacalaureat foarte scăzută a elevilor proveniţi de la cele 2 licee”, mai scrie bietul cărcălitor, spre rușinea sa și a multora dintre colegele sale din CA-ul inspectoratului școlar Vâlcea! Colege care au postul de profesor titular în alte două – trei licee râmnicene, care se „mândresc” cu un procent rotund al ratei de promovare la BAC, în fiecare dintre anii din urmă: 0 (ZERO%!), sau de 0, 2%!
 • Neîncadrarea celor două unităţi de învăţământ propuse spre divizare totală în cheltuielile de personal în ultimii ani în conformitate cu costul standard per elev.” Susținere nedovedită în niciun fel în cadrul istoricei ședințe a CA al I.Ș.J. Vâlcea din 15.XII.2017. Așa cum am probat prin publicarea procesului-verbal al ședinței; pe care-l vom relua în episodul următor.

Deoarece recurentul nu putea trece cu vederea motivul real pentru care instanța de fond  admisese cererea reclamantei și dispusese anularea în parte a Hotărârii CA-ului inspectoratului școlar, a trebuit să facă și el vorbire despre aceste motive invocate de această instanță. Pretinzând, nici mai mult nici mai puțin, că „pentru calificările profesionale la care se face referire s-a stabilit de către reprezentanţii ARACIP că unitatea de învăţământ Colegiul Energetic Rm. Vâlcea îndeplineşte standardele corespunzătoare în vederea autorizării (am depus la dosarul cauzei Procesul-verbal din data de 08.06.2018 încheiat de reprezentanţii ARACIP ca urmare a vizitei de evaluare în vederea autorizării în cadrul Colegiului Energetic Rm. Vâlcea a calificărilor profesionale respective)”!

 • Păi, tocmai asta constatase instanța de fond! Faptul că o asemenea… evaluare, prin care urma să se constate (de către reprezentanții ARACIP) că fiecare dintre liceele dobânditoare îndeplineastandardele corespunzătoare în vederea autorizării”, nu fusese adoptată a priori adoptării Hotărârii de către CA-ul I.Ș.J. Vâlcea! Apărarea făcută prin susținerea că un asemenea act data din… 08 iunie 2018 este irelevantă pentru pretențiile formulate de Recurentul Pârât! Pentru că, indiferent de către cine ar fi fost făcută numărătoarea, s-ar fi constatat că DATA DE 15 DECEMBRIE 2017 O PRECEDE PE CEA DE… 8 IUNIE 2018! Ceea ce a susținut și instanța de judecată!
 • Ca să nu mai vorbim despre faptul că unele dintre liceele / colegiile „dobânditoare” nu aveau în structura lor anterioară asemenea „calificări profesionale”/ specializări, precum cele… dobândite prin desființarea liceului OLTCHIM! VEZI cazul Colegiului ECONOMIC și a celui ENERGETIC! Și nu numai!
 • Așa cum, neadevărată este și susținerea Recurentului pârât – „întărită” prin aceea că „în acord cu dispoziţiile legale incidente în cauză, respectiv art. 28 din Metodologia aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5.472/07.11.2017” – conform căreia „elevii au fost repartizaţi către celelalte licee tehnologice din Municipiul Rm. Vâlcea în funcţie de nivelul de învăţământ/ specializările/ calificările profesionale urmate”. Susținere care, așa cum am dovedit anterior, (și o vom face in extenso în episodul următor), este lipsită de suportul ineluctabil al faptelor.
 • Iar susținerile referitoare la faptul că „personalul didactic de predare, tot personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic din cele două unităţi de învăţământ în cauză, a fost transferat/ repartizat la alte unităţi de învăţământ preuniversitar”, nu are nicio relevanță în dreapta judecare a cauzei! Ca și cum, inspectoratul școlar, cel care era obligat prin normă să facă acest lucru, s-ar fi așteptat la boicotarea acestei acțiuni de către beneficiarii fortuiți ai ei! Ca și cum – înainte de a recurge la această soluție extremă – aceștia nu ar fi făcut mai mult decât era omenește posibil pentru ca o asemenea măsură nelegală să nu fie adoptată!

După o asemenea scaldă lejeră, practicată prin baterea repetată a apei în piuă, Recurentul Pârât atinge tangențial și problema de fond, atunci când scrie: „Referitor la aşa-zisa încălcare a dispoziţiilor art. 22, alin. 3, lit. c) din Metodologie, referitor larealizarea activităţilor de monitorizare și control al spațiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze de către inspectoratele şcolare”, apreciem că afirmaţia este netemeinică şi ne menţinem punctul de vedere exprimat prin motivele de recurs”! Text pe care, coroborându-l cu prevederile de la art. 20 lit. h) din Metodologie, îi dă ocazia să conchidă cum că… activităţile de monitorizare şi control se realizează pentru spaţiile în care urmează să funcţioneze „unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare”, respectiv pentru cazurile în care reorganizarea are ca efecte înfiinţarea, modificarea unei unităţi de învăţământ şi nu pentru cazurile în care aceasta îşi încetează existenţa, prin pierderea personalităţii juridice, cum este cazul în prezenta speţă”. Găselniță care o să lase instanța de judecată ca la… dentist, fiindcă nu o să priceapă (cu ușurință!) unde bate preopinentul! Pentru că – de ce o face – este mult mai clar!

Acesta ținând-o în continuare… langa, (pe lângă, adică!), până hăt departe, în pânzele albe: „În cauza de faţă, în urma procesului de reorganizare nu au rezultat alte unităţi şcolare prin înfiinţare sau modificare ci, unităţile şcolare în cauză şi-au încetat existenţa, drepturile, obligaţiile, patrimoniul şi personalul unităţilor fiind transferat către alte unităţi de învăţământ dobânditoare”!

Chiar așa zici că s-a întâmplat!? Păi, ia spune-mi tu mie, stimate… Recurent Pârât, cum ai constatat existența lor și unde zici că ai transferat drepturile mele legale, după încetarea existenței liceului OLTCHIM!? Întrebare deocamdată… retorică, pentru care o să căutăm un răspuns adecvat în instanța de judecată!

Ne mai spune, cum le-ai zice… unora mai (re)strânși la minte, că doar „ulterior emiterii avizului conform prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea nr. 117/ 15.12.2017 a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 30/ 30.01.2018 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea”! Altfel spus, în lipsa argumentelor, vorba poetului… „noi am vrut șă facem bine...”! Arătându-i cu Tom degețelul pe nenii ăia de la Primărie/ Consiliul local, care ar fi comis-o, emițând „ulterior” o hotărâre! Faptă la care Hotărârea nr. 117 din 15 decembrie 2017 a CA al I.Ș.J. Vâlcea nu i-ar fi ajutat cu nimic! Ca și cum… n-ar fi fost!

Motive pentru care Recurentul Pârât solicită instanței să respingă „apărările invocate de intimaţi prin întâmpinare”.

Așa cum o să vedem, Recurentul nu zice nimic despre forma și culoarea… cânepie a funiei de care atârnă… hotărârea CA-ului inspectoratului școlar! Nu de alta, dar făcând-o, ar fi însemnat să admită că – la spartul târgului – întregul său expozeu se va dovedi a fi fost… zadarnic!

Liceul OLTCHIM a dispărut, ca și cum n-ar fi fost! În urma sa, așa cum am dovedit prin imagini recente, s-a produs apocalipsa distrugerii unei baze materiale fără egal printre liceele vâlcene! Doar din ambiția bolnăvicioasă a primarelui local de a-și dovedi și astfel potența lui de mare animal politic.. hămesit!

După finalizarea acestei cauze, urmează ziua judecății adevăraților vinovați. Cu fiecare zi care trece, aceasta este tot mai aproape!

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE! 

– Va urma –

TIBERIU M. PANĂ

___________________

Sursa foto copertă

B.U.G. Mafia – Cu Tălpile Arse (feat. Jasmine)

În est nu e ca în vest, frate
Norii negri se adună peste noapte,
Dar am poezia mea pentru libertate
Și torțele aprinse pentru eternitate.
Nu ca aș fi vrut, însă am trecut de mic
Prin focurile iadului, e totul sau nimic.
Victoria este-a celor care cad, dar se ridică,
Știi, viața este lupta în care nu e loc de frică,
Așa că: drepti! drepți în picioare m-am ridicat
Și ca David cu Goliat am luptat,
Am respectat ce era de respectat
În rest, am dat totul la o parte cu un gest.
Ăsta e un manifest, este încă un protest
Am îndurat prea mult ca Mandela în arest.
Am trecut iarăși prin foc, îl mai simt încă în talpă,
Dar acum frate, pot să merg pe apă?

Hei, a fost tot mai greu ce am simțit o să știu doar eu,
M-am luptat cu umbrele din jur mereu,
Fără să știu ca ăsta-i iadul meu,
Dar cu tălpile arse m-am ridicat, și am încercat
Am trecut prin foc încă o dată ca să ajung acum să merg pe apă.

Sunați alarma! Lumea arde-n jurul meu, poate e karma,
Dar eu sunt obișnuit deja cu drama,
Și n-o să aștept să mă salveze Obama.
Pregătit să rezist, să folosesc adrenalina
Din anii în care am stat să-mi taie capul ghilotina
Experimentul românesc a fost un dar
Care m-a învățat cum să mărșăluiesc pe jar.
M-a învățat că atunci când viața pare roz
O să ajung inevitabil în genunchi, în moloz.
Cum, cât, unde o să doară?
Cum să zgârii pereții ca să ies din groapă afară.

M-am scuturat de praf, și ca un coregraf
O să dansez cu frica! chemați un fotograf!
Reporter de teren, pe net la CNN
Că merg ușor pe apă… acum nu mă mai tem.

Hei, a fost tot mai greu ce am simțit o să știu doar eu,
M-am luptat cu umbrele din jur mereu,
Fără să știu că ăsta-i iadul meu,
Dar cu tălpile arse m-am ridicat, și am încercat
Am trecut prin foc încă o dată ca să ajung acum să merg pe apă.

Am combinația devastatoare
De forță, minte și cuvinte, frate sunt tare.
Am inima neagră, ca un miner din vale,
Dar râd în întuneric să se facă soare.
Metaforă, peste capul tău am dat,
Te-ai bucurat, ai crezut că am plecat.
Șoc, unu pentru show, doi pentru bani stop stai
Care-ai stat pe loc, în timp ce am mers prin foc.
Fugi, vin tot la treningul negru și adidași,
Tot cu foști, viitori și actuali pușcăriași
Zi și șmecherie BUG, azi strada,
Nu vreau premii MTV.
Știi, sunt dependent de beat-uri grele nu de tobe proaste
De bani adevărați pe ani de gânduri trase.
De frații mei, nu de cunoștințe false,
Merg acum pe apă, cu tălpile arse

Hei, a fost tot mai greu ce am simțit o să știu doar eu,
M-am luptat cu umbrele din jur mereu,
Fără să știu că ăsta-i iadul meu,
Dar cu tălpile arse m-am ridicat, și am încercat
Am trecut prin foc încă o dată ca sî ajung acum să merg pe apă.

 

5 gânduri despre “Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „riposta” mielului dus de alții la… tăiere (I)

  1. Nu el, bietul, „s-a vrut” desființat! Alții l-au vrut pe năsălie, pregătind astfel lovitura vieții de… primar!
   Interesele erau proporționale cu suprafața celor 25-26 de hectare, pe care sperau să pună mâinile lor hrăpărețe și murdare! Ceea ce, până acum, nu s-a întâmplat, deși liceul a dispărut din toamna anului trecut!
   Poate-i servește proaspătul guvern liberal, cine mai știe!

   Apreciat de 1 persoană

 1. Pingback: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – „reacția” mielului dus de alții la… tăiere (II) – Periegheze

 2. Pingback: Se zice că și speranța moare! Până atunci trebuie să sucombe civil niște… potăi! – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.