Alte norme aplicabile în timpul Stării de alertă

Motto: Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc – Octavian Paler

Scurt pe 2 și 1/4: Ca să nu mai existe discuții că… Nu și Nu, că n-am știut, că alea-alea, cimilituri specifice unei bune părți a acestui „încercat” popor – în lupta-i necurmată cu inerția – continuăm să difuzăm unele acte normative al căror conținut ar trebui să fie „icoana” existenței cotidiene a fiecăruia dintre noi. Dacă nici acum, atunci… când!? Dacă nu noi, atunci cine!? Pentru că tocmai nerespectarea unora dintre aceste prevederi a dus la actuala stare de fapt. Care nu este una de invidiat sau de dorit. Dimpotrivă.

De asemenea, comunicăm și pe această cale datele făcute publice astăzi de Grupul de Comunicare Strategică.

ORDIN nr. 903/97/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică (publicat în  MONITORUL OFICIAL, nr. 450 din 28 mai 2020).

Văzând Referatul de aprobare nr. 442 din 21 mai 2020 al Direcției generale siguranța alimentelor,
având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, și necesitatea adoptării unor măsuri specifice de relaxare a restricțiilor impuse la nivelul unităților de alimentație publică, ca urmare a instituirii stării de alertă,
ținând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 625/2017/UE privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 95/1 din 7 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Operatorii economici care desfășoară activități de alimentație publică, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Robert-Viorel Chioveanu

ANEXĂ

NORMĂ

privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică

Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1
Prezenta normă stabilește măsurile specifice care trebuie aplicate pe durata stării de alertă în unitățile de alimentație publică în legătură cu activitățile de manipulare, preparare, comercializare, livrare și consum a produselor alimentare.
Articolul 2
În înțelesul prezentei norme se aplică definițiile prevăzute la art. 17 din Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Pe durata stării de alertă sunt permise atât activitățile de preparare a hranei, cât și activitățile de comercializare a produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun staționarea consumatorilor în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la consumator, „take-away“.
Articolul 4
Cerințele igienico-sanitare ce trebuie respectate la producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor de către unitățile de alimentație publică sunt următoarele:
a) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor și utilajelor în perfectă stare de curățenie și igienizare și interzicerea utilizării acestora în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;
b) personalul de întreținere a curățeniei din anexele sanitare și gospodărești nu va fi implicat în manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau livrarea alimentelor;
c) efectuarea corespunzătoare a operațiunilor de curățenie și/sau dezinfecție cu produse biocide avizate a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafețelor de lucru și a ambalajelor, după caz;
d) depozitarea, chiar și provizorie, în condiții corespunzătoare a ambalajelor de transport ale produselor alimentare astfel încât să nu determine contaminarea sau impurificarea acestora;
e) asigurarea dotării cu ustensile și utilaje a unităților de alimentație colectivă permanente în funcție de natura și volumul unității de alimentație;
f) asigurarea și/sau utilizarea echipamentului de protecție curat și complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producție, prelucrare, depozitare, transport și desfacere a alimentelor;
g) verificarea zilnică de către angajator a stării de igienă individuală și de sănătate a angajaților; consemnarea acestei verificări, precum și interzicerea în unitate a angajaților bolnavi sau convalescenți de boli transmisibile;
h) respectarea regulilor de igienă individuală pe toată durata programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar;
i) organizarea procesului de producție alimentară, realizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens pentru evitarea încrucișărilor între fazele salubre și cele insalubre;
j) asigurarea în unitățile de alimentație publică a spațiilor și circuitelor funcționale stabilite prin normele de igienă în vigoare, adaptate pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Capitolul II Măsuri specifice în unitățile de alimentație publică
Secţiunea 1 Cerințe speciale privind circuitul funcțional de producție și livrare în unitățile de alimentație publică
Articolul 5
(1) Operatorii economici din sectorul alimentației publice au următoarele obligații înainte de demararea activității de livrare și consum al produselor alimentare:
a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, inclusiv a sistemelor de ventilație și ustensilelor ce se utilizează pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea, ambalarea și livrarea alimentelor, a sălilor/zonelor unde sunt livrate alimentele către consumatorul final, precum și efectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și de revizie a instalațiilor și utilajelor;
b) revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni și implementarea procedurilor de bune practici de igienă bazate pe principiile Sistemului de analiză a riscurilor în punctele critice de control (HACCP) și, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor HACCP;
c) asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate de Ministerul Sănătății necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
d) verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate și eliminarea celor pentru care nu se poate garanta siguranța alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiții necorespunzătoare, cu data valabilității minimale/data-limită de consum depășite sau pentru care nu se poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariția unor cazuri de toxiinfecții alimentare;
e) igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate, ce se regăsesc incluse în Registrul național al produselor biocide ce poate fi accesat la linkul http://www.ms.ro/2017/01/17/ registrul-national-al-produselor-biocide/, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și livrarea alimentelor, precum și a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător;
f) instruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților de alimentație publică necesare pentru obținerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
g) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul lucrător și interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu dețin aceste documente;
h) revizuirea circuitelor funcționale de producție și livrare, acolo unde este necesar, astfel încât să se respecte măsurile de protecție sanitară pentru a împiedica posibila infecție cu virusul SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranța alimentelor;
i) asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților, iar, în cazul în care spațiile de preparare a alimentelor îngreunează menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie instituite măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajați în același timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanțarea stațiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacțiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecție);
j) asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.
(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activității de livrare și consum, operatorii economici sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1). Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control, ori de câte ori se solicită.
Articolul 6
(1) În cazul în care operatorii economici din domeniul alimentației publice optează și pentru comercializarea produselor alimentare prin comerțul online sau cu servire la pachet („take away“), aceștia trebuie să își revizuiască programele și procedurile de siguranța alimentelor, bazate pe principiile HACCP, astfel încât să ia în considerare activități noi, precum ambalarea produselor, servirea la ghișeu, transportul mâncărurilor și informarea adecvată a consumatorilor asupra produselor comercializate.
(2) În cazul în care măsurile preconizate pentru desfășurarea activităților de la alin. (1) indică necesitatea unor modificări în desfășurarea activității este necesară notificarea direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 28 din Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Secţiunea a 2-a Verificarea respectării măsurilor aplicate
Articolul 7
(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Sănătății adoptă planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, care țin de domeniul specific de competență.
(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9 și 10, art. 4 lit. b) pct. 4, 5, 6, 10 și 11, art. 4 lit. c) pct. 1 și 2,art. 4 lit. d) și art. 7 lit. a) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 4 se constată și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 5,art. 30 lit. h),art. 41 lit. a), c), f) și h), ale art. 42 lit. b), c) și k), ale art. 43 lit. c), e) și i), ale art. 44 lit. a)-k), ale art. 45 lit. a) și ale art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.
(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Sănătății se informează reciproc cu privire la orice informație deținută ca urmare a controalelor oficiale, legată de existența unei neconformități față de prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competență.
Capitolul III Dispoziții finale
Articolul 8
(1) Operatorii economici trebuie să urmărească și să aplice în funcție de specificul unității aflate sub control ghidurile și recomandările Institutului Național de Sănătate Publică și ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19.
(2) Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici de la respectarea celorlalte cerințe privind siguranța alimentelor sau de protecție a sănătății publice prevăzute de legislația în vigoare, precum și a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

___________________________

Conform datelor publicate pe 24 iunie 2020, (în BULETIN DE PRESĂ 24 Iunie 2020, ora 13.00), până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 24.826 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.391 au fost declarate vindecate și externate.

Până astăzi, 1.555 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 23.06.2020 (10:00) – 24.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 16 decese (12 bărbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Sibiu, Suceava și Vrancea. Dintre acestea, un deces a fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 3 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 decese la o persoană de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 321 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 186 de pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 651.003 de teste.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.186 de persoane. Alte 72.377 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.605 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus), iar 115 cetățeni români aflați în  străinătate au decedat (31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 7 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA și unul în Brazilia).

Șoc economic major pentru UE”. Raportul dur al Comisiei Europene ...

Situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

În UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra – până la data de 23 iunie 2020* au fost raportate 1.518.251 de cazuri (cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania).

ŢARA

CAZURI CONFIRMATE

DECEDAȚI

VINDECAŢI*

Regatul Unit

305.289 (+958)

42.647 (+15)

1.330 (+8)

Spania

246.504 (+232)

28.324  (+1)

150.376 – 

Italia

238.720  (+221)

34.657 (+23)

184.585 (+1.159)

Franţa

160.750 (+373)

29.663 (+23)

74.955 (+219)

Germania

    190.862 (+503)              

    8.895 (+10)

    175.825 (+682)

Sursa: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIA GLOBALĂ LA 23 IUNIE 2020

CAZURI CONFIRMATE

DECEDAȚI

VINDECAȚI*

9.063.264 (+136.865)

471.681 (+3.424)

4.630.880 (+103.728) 

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 22 iunie – 23 iunie 2020

Până data viitoare, nu uitați în niciun moment că

Averea cea mai de preț e viața, și viața noastră, va rog să mă credeți, nu atârnă decât de un fir de păr – Alexandre Dumas

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…

Să fiţi sănătoşi şi veseli!

ŢINEŢI APROAPE! 

Va urma

TIBERIU M. PANĂ

P. S.: VEZI și articolele noastre recente:

Relaxare să fie, dar să știm și noi!

Tot despre CoronaVirus Disease. Din două una: Ori la bal, ori la spital! Alegerea ne aparține!

Pentru coronasceptici. Nu vă jenați, luați Sars CoV-2 cu ambele mâini, că-i gratis!

Unde-i lege-i și tocmeală!? Mama ei de socoteală!

________________________

Sursa foto copertă

Cheloo – Statul e târfa cu care ești obligat să te-nsori!

BONUSCoronasceptici, hai să-ntindem HORA MAAREEE!

8 gânduri despre “Alte norme aplicabile în timpul Stării de alertă

  1. Pingback: Vrei nu vrei, cu așa semeni… tot îl iei! Alte 460 cazuri noi de îmbolnăvire! – Periegheze

  2. Pingback: Date la zi despre COVID-19 (Coronavirus) – Periegheze

  3. Pingback: Alo! COVID-19 la telefon! Cu cine vorbesc!? – Periegheze

  4. Pingback: De veghe în lanul din care SARS CoV 2 nu se cară! – Periegheze

  5. Pingback: Greu la deal cu „boii” mici! Iar la vale cu aceia fără (știință de) carte! – Periegheze

  6. Pingback: De ce ți-e frică nu scapi! Chiar așa să fie!? – Periegheze

  7. Pingback: Când mizezi doar pe noroc… și constați că noroc… ioc! – Periegheze

  8. Pingback: Urna scapă turma… politică!? – Periegheze

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.