COLEGIU sau LICEU!? Aceasta-i întrebarea!

Povestea vorbei (care urmează): De ce unitatea de învățământ de sub dealul Capela trebuie să aibă titulatura de LICEU Tehnologic (eventual… FORESTIER), iar nu pe cea de… COLEGIU (tehnic). De când trebuia să o poarte. Și de când trebuie să folosească noua titulatură. Cine-s vinovații pentru această harababură. Și ce (nu) li se întâmplă lor pentru această mică… neglijență. Care are un pronunțat miros… penal.

C-așa-i în viață! Normele au fost inventate tocmai pentru a fi respectate. Altfel, ne-am conduce fiecare după ce avem prin țeste! Și-n ale unora – mai ales în ale celor care au pâinea și cuțitu-n mână – nu prea…!

O problemă de interes general, care nu trebuie să ne lase indiferenți!

În data de 18 iulie 2017, Uniunea Sindicatelor Învăţământ Vâlcea a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea să-i comunice mai multe „documente, în copie certificată de conformitate cu originalul”, referitoare la modul de fundamentare a planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, printre acestea numărându-se:

«B… 6. Dovada materială a faptului că la nivelul inspectoratului şcolar Vâlcea „fundamentarea planului de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat” s-a realizat „pe baza următoarelor criterii specifice obligatorii”:

1. constituirea formaţiunilor de studiu de început în învăţământul liceal, profesional cu durata de 3 ani şi postliceal, din 28 de elevi;

2. constituirea formaţiunilor de studiu la limitele maxime prevăzute de art. 63 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (art. 7).

În conformitate cu dispoziţiile actului normativ – Metodologia aprobată prin Omencş nr. 5.777/22.XI.2016 – prin care s-au reglementat fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018 (care credem că nu va suferi modificări majore pentru anul şcolar 2018-2019), pentru a evita repetarea confuziilor şi ezitărilor (voite!?) pe care – ca reprezentant al intereselor educaţionale naţionale la nivel de teritoriu – inspectorul şcolar general le-a manifestat în recenta criză produsă de intenţia Primarului/ Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea de a desfiinţa Liceul Tehnologic Oltchim în timpul anului şcolar 2016-2017 (în lunile iunie-iulie 2017), considerăm că trebuie să reaminitm care erau prevederile legale în limita cărora inspectoratul şcolar era obligat să gestioneze această situaţie:…

Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de şcolarizare, precum şi defalcarea acestuia în profil teritorial pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări profesionale şi forme de învăţământ, precum şi de exactitatea datelor transmise răspund inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi care au atribuţii privind reţeaua şcolară” (art. 13);

– „Actul administrativ prin care se stabileşte reţeaua şcolară a localităţii… este hotărârea consiliului local…, emisă în baza prevederilor legislaţiei în vigoare” (art. 21).

Altfel spus, nici primarul – indiferent cine ar fi el şi indiferent de relaţiile pe care le-ar avea cu acesta – ca persoană privată – cel/ cea care se află în fruntea instituţiei şcolare judeţene, nici consiliul local nu pot face modificări ale reţelei şcolare decât cu… respectarea prevederilor legale în vigoare; ceea ce, în tot acest timp, nimeni din cadrul I.Ş.J. Vâlcea nu a afirmat public, răspicat!!! De ce… oare!?…

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), pentru emiterea avizului conform privind organizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, «inspectoratele şcolare vor ţine seama de următoarele criterii:

a) calitatea educaţiei furnizate de unităţile de învăţământ preuniversitar corelată cu standardul naţional de acreditare/evaluare periodică [art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare];
b) asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii/ elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, conform legislaţiei în vigoare;
c) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

d) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului decolegiu/ colegiu naţional”;
e) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind operaţiunile specifice efectuate de autorităţile administraţiei publice locale referitoare la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv înfiinţarea/ desfiinţarea/ reorganizarea acestora;
f) încadrarea cheltuielilor unităţii de învăţământ de stat în fondurile alocate pentru finanţarea de bază calculată pe baza costului standard per elev/ preşcolar şi în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul şcolar». …

De asemenea, vă solicităm să ne administraţi dovezile materiale că în fundamentarea hotărârii de a acorda sau de a nu acorda avizul conform pentru unele dintre aceste unităţi şcolare, aţi ţinut cont şi de criteriile enumerate la art. 26 alin. (1) lit. a)-f) din Metodologie:…                                   

14. Actul/documentul prin care aţi constatat că fiecare dintre unităţile aflate în situaţia prevăzută la lit. d), respectă prevederile legale referitoare la menţinerea titlului de… COLEGIU;

6.02.2019 Colegiul de Silvicultură

15. Adresa prin care aţi solicitat Colegiului de silvicultură şi protecţia mediului să facă demersurile necesare pentru a cere să-i fie reconfirmat titlul de colegiu (în cazul în care nu a făcut-o din proprie iniţiativă) – aşa cum dispune actul normativ care reglementează domeniul – solicitându-i să administreze dovada că îndeplineştecumulativ criteriile minimale prevăzute la alin. (1)-(7) ale art. 4, inclusiv pe cel prevăzut la alin. (5) lit. b), referitor la „rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii trei ani;

16. Adresa prin care numita unitate de învăţământ preuniversitar a solicitat inspectoratului şcolar reconfirmarea acestui titlu, ante quem datei de 15 iunie din oricare din ultimii 2-3-4-5 ani şcolari, precum şiFişa de evaluare/ autoevaluare (Anexă la Metodologia care reglementează domeniul acordării/ retragerii titlului de Colegiu, n n.), cu privire la îndeplinirea condiţiilor  minime prevăzute la articolul 4, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea acestor condiţii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul şcolar”;

17. Adresa prin care, în condiţiile prevăzute la alin. (2) al art. 7 din Metodologie, ca urmare a constatării de către inspectoratul şcolar a faptului că nu sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile minimale enumerate la art. 4 pentru menţinerea titulaturii de Colegiu, aţi solicitat Ministerului educaţiei naţionale revocarea acestui titlu pentru Colegiul de silvicultură şi protecţia mediului;
18. Ordinul ministrului educaţiei prin care a fost acordat titlul de Colegiu Grupului Şcolar Forestier;…

19. Ordinul ministrului educaţiei prin care a fost revocat acest titlu atribuit Colegiului de silvicultură şi protecţia mediului;

Vă adresăm această solicitare deoarece din istoricul aflat pe site-ul acestei unităţi şcolare rezultă că Grupul Şcolar Forestier din Rm. Vâlcea a devenit Colegiu din anul 2005 (cu precizarea că ne referim doar la titlul de Colegiu al acestei unităţi şcolare, nu şi la restul titulaturii, indiferent de formularea sa în timp):
– «Începând cu octombrie 2005, şcoala noastră şi-a schimbat din nou numele în Colegiul Tehnic Forestier.
În perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2013, şcoala noastră s-a numit Colegiul Forestier.
Începând cu noiembrie 2013, şcoala noastră şi-a schimbat din nou numele în Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, titulatură pe care o poartă şi astăzi»(1).
În conformitate cu dispoziţiile art. 9, „conducerea unităţii de învăţământ căreia i s-a acordat titlul de Colegiu are obligaţia ca până la începutul anului şcolar următor să întreprindă demersurile legale privind armonizarea denumirii unităţii de învăţământ cu prevederile legislaţiei în vigoare”! După ştiinţa noastră, până acum, acest lucru nu s-a întâmplat!

Şi o întrebare de bun simţ:

În CAZUL ÎN CARE CONDUCEREA respectivei unităţi şcolare NU A FĂCUT-O/ NU O FACE (pentru că, nu-i aşa, şi-ar pierde minunata și atractiva titulatură), deşi nu mai îndeplineşte de mai mulţi ani condiţiile minimale obligatorii pentru a se mai numi colegiu, CUM SE NUMEŞTE în termeni… juridici FAPTUL CĂ NICI I.Ş.J. VÂLCEA – abilitat prin normă să impună respectarea legislaţiei la nivelul judeţului – NU O FACE, deşi are OBLIGAŢIA DE A FACE!?

SĂ FIE DOAR O SIMPLĂ… DEZINFORMARE A M.E.N., prin datele eronate pe care, de câţiva ani, le transmiteţi anual prin proiectele planurilor de şcolarizare, SAU O FI MAI MULT DECÂT ATÂT!?

CE SĂ FIE!? NECUNOAŞTEREA NORMEI (este greu de crezut că pot greşi concomitent atâtea persoane cu atribuţii specifice unor funcţii de îndrumare/ control), FOLOSIREA ACESTEIA ÎN FUNCŢIE DE INTERESE POLITICE DE MOMENT, NEGLIJENŢĂ ÎN SERVICIU, sau cum s-o mai putea numi… DEZERTAREA DE LA DATORIE!?

NU A REALIZAT NICI UNUL DINTRE NUMEROŞII RESPONSABILI din inspectoratul şcolar CĂ ELIBERAREA DE DOCUMENTE DE STUDIU de către o unitate şcolară care ARE O TITULATURĂ NELEGALĂ ESTE O (ALTĂ!) FAPTĂ CU UN URÂT MIROS… PENAL!? CHIAR NU INTERESEAZĂ PE NIMENI din inspectorat/ M.E.N. CE SE ÎNTÂMPLĂ aici, SUB POALA CUPRINZĂTOARE A… MIMĂRII RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ŞCOLARE?

Având în vedere faptul că ÎN TOT TIMPUL CARE A TRECUT DIN DATA DE 7 IUNIE 2017, DE CÂND PROBLEMA DESFIINŢĂRII L. T. OLTCHIM a devenit publică, DEŞI AM CERUT OFICIAL în mai multe rânduri CA ŞEFA INSTITUŢIEI SĂ SE MANIFESTE ca reprezentant al intereselor unităţilor şcolare, ACEASTA NU A CATADICSIT SĂ EXPRIME PUBLIC un punct de vedere coerent şi ferm. Considerăm că, în speţă, INSPECTORUL ŞCOLAR GENERAL TREBUIA să-i asigure pe toţi cei interesaţi că:
VA IMPUNE RESPECTAREA LEGISLAŢIEI ŞCOLARE ÎN VIGOARE;
NU PRIMARUL GUTĂU MIRCIA CONDUCE INSPECTORATUL ŞCOLAR;
NU PRIMARUL PROMITE/ ASIGURĂ SAU NU ÎNCADRAREA SALARIAŢILOR AFLAŢI ÎNTR-O ASEMENEA SITUAŢIE (aşa cum se joacă cu vorbele Mircia Gutău), aceasta făcându-se „în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar”;
PLANUL DE ŞCOLARIZARE şi REŢEAUA ŞCOLARĂ de la nivelul municipiului NU SE STABILESC – aşa cum susţine primarul în funcţie – PRINCONSULTĂRI POPULARE etc., subiectul nefiind unul în care doar simpla calitate de fiinţă umană să-i confere şi lui nea Ion din capul satului dreptul de a-şi da şi el cu părerea!

… Iar „dialogul  permanent” (prevăzut la art. 32 alin. (2) din Metodologie),  pe care trebuie să-l poarteinspectoratele şcolare cu administraţia publică locală în ceea ce priveşte organizarea/ reorganizarea reţelei şcolare din raza de competenţă”, nu trebuie să fie unul între persoane private, ci doar unul instituţional, manifestat ca atare prin urmele materiale pe care trebuie să le lase (adrese, documente subsecvente etc.) şi nu prin declaraţiile fiecăreia din cele două părţi – primarul şi inspectorul şcolar general – care-şi suflă reciproc vânt în pânze, fiecare din cei doi declarând că are acordul celuilalt pentru a mai surpa ceva din ceea ce există (pentru a muta tot învăţământul tehnologic/ profesional afară din oraş, a modifica în funcţie de orice fel de interese în afara celor care privesc instruirea şi educaţia copiilor, sau pentru a desfiinţa unităţi şcolare, în funcţie de tăria muşchilor electorali ai deţinătorului vremelnic al puterii locale/ judeţene)!

Referitor la relaţia funcţională din cadrul binomului Primărie – Inspectorat şcolar (văzută ca o relaţie personală a celor doi conducători, iar nu ca una instituţională), ne vom referi pe larg într-o altă adresă.

… În cazul în care dumneavoastră o să constataţi (personal, sau în urma discuţiilor pe care le veţi avea cu persoana din conducere, responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public) în emiterea vreunuia dintre documentele pe care le solicităm prin prezenta petiţie (în fotocopie certificată de conformitate cu originalul) sau, prin inexistenţa unora dintre acestea, s-a săvârşit o infracţiune „în legătură cu serviciul”, vă reamintim  că aveţi obligaţia cade îndatăsă anunţaţi conducătorul instituţiei, pentru ca acesta să sesizeze „procurorul sau organul de urmărire penală”, în caz contrar aflându-se el însuşi sub incidenţa unor dispoziţii din Codul penal.

Mulţumindu-vă pentru solicitudine, aşteptăm răspunsul dumneavoastră în termenele prevăzute de lege.»

Astea sunt fragmentele relevante din adresa menționată, cu referire la subiectul în speță. Și anume dacă sunt îndeplinite condițiile pentru menținerea sau nu a titulaturii de Colegiu, de către o unitate școlară din municipiu.

Ca să trecem peste hop / Intră în horă și… POP!

Pe 12 august 2017, referitor la acest… delicat subiect, îi scriam lui Liviu Marian POP, ministrul de atunci al educației (în perioada 29 iunie 2017–29 ianuarie 2018):

«Aşa cum am promis, avansez câteva gânduri de schimbare, care provin din experienţa celui care a trudit în brazdă, timp de o viaţă de profesor.

… aici este vorba doar de reglaje fine, menite să asigure credibilitatea şi fiabilitatea sistemului.

Poate deveni un mare avantaj faptul că tu provii din învăţământul preuniversitar, ceea ce-ţi conferă un atu, dar te încarcă şi cu multă responsabilitate, pentru că trebuie să vii în întâmpinarea  aşteptărilor celor care-i mai sunt încă devotaţi.

6.02.2019 Liviu POPSursa: reperis.ro

Scurt pe doi, iată doar câteva asemenea sugestii de (micro) reformătransmise de la firul ierbii:…

3. Trebuie aflat cu grăbire de către minister şi procedat în consecinţă:
câte dintre colegiile/ colegiile tehnice din ţară mai îndeplinesc „criteriile minimale” – stabilite prin Metodologia de acordare a titlului… (Capitolul II, Procedura de acordare, art. 4), aprobată prin Omen nr. 3.732 din 20 mai 2013 – publicată în Monitorul Oficial, nr. 311 din 30.V.2013 – pentru a mai putea deţine/ folosi legal aceste titluri/ titulaturi!?
– la art. 3 din ordin este precizată direcţia generală din minister (chiar dacă acum se numeşte altfel) care, alături de inspectorate şi unităţile şcolare trebuiau să ducă la îndeplinire prevederile ordinului;
situaţia este gravă, cel puţin criteriul minimal referitor la „rata de promovare la examenul de bacalaureatcare trebuie să fiepeste media naţională”, nemaifiind îndeplinită de mulţi ani de unele dintre aceste colegii tehnice!
nu vă aşteptaţi ca directorii unităţilor şcolare aflate într-o asemenea situaţie… delicată, sau şefii de ieri şi/sau de azi ai inspectoratelor şcolare judeţene să-şi exercite atribuţia de a solicita ministerului revocarea acestor titluri; deşi actul normativ îi obligă şi pe primii (art. 9) şi pe ceilalţi (art. 7 alin. (2)) să asigure respectarea dispoziţiilor „privind armonizarea denumirii unităţii de învăţământ cu prevederile legislaţiei în vigoare”!
În judeţul Vâlcea există cel puţin o asemenea unitate şcolară: Colegiul de silvicultură şi protecţia mediului, din municipiul Rm. Vâlcea. Am sesizat oficial această situaţie inspectoratului şcolar, prezentând date statistice – prin adresa înregistrată sub nr. 3.973/ 18 iulie 2017 – şi de atunci toţi dau din colţ în colţ! Pentru că nimeni nu are responsabilitatea urmăririi modului în care se respectă/ nu se respectă prevederile actului normativ invocat! Nici reţeaua şcolară, nici altcineva din işj-uri sau cineva din minister!
Grav este faptul (penal, de-a dreptul!) că în toate aceste situaţii, timp de ani de zile, unităţi şcolare care ar fi trebuit să-şi piardă respectivul titlu, au emis/ emit acte de studii etc., folosind o titulatură pe care, legal, nu mai aveau/ au dreptul să o poarte!

Cu speranţa că nu bat la porţi închise,
asemenea situaţii – precum cele prezentate supra – pot fi remediate prompt prin măsuri unitare/ comune, adoptate de autoritatea educaţională naţională,
asigurându-te de cele mai bune gânduri şi intenţii,
îţi doresc să ai spor la muncă şi noroc de… sfetnici pricepuţi/ pregătiţi!»

Și-i sugeram ministrului educației – inclusiv prin Gif-ul de mai jos – că ministerul trebuie să adopte măsuri radicale și urgente! Și a rămas ca-n gară, Liviu POP fugind cu mare viteză de răspundere – cu toată suferința care-l încercase la un… ghenunche – deși termenele din actul normativ invocat îl obligau… să dispună și să facă!

Și-am zis verde de cicoare / Nici în… ghenunche nu-l doare!

Așa că lucrurile au trenat nepermis de mult… Vinovățiile fiind și de această dată împărțite. Realizând dimensiunile catastrofice ale fenomenului pe care i l-am semnalat, ministrul Pop se pare că s-a speriat de posibilele-i consecințe. De cele politice, zic! Că altele, cele juridice și/sau educaționale, nu cred că l-au interesat vreodată! În ce-l privește, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – prin factorii săi de decizie… triunghiulară (!) – a tras de timp mai mult decât ar fi trebuit s-o facă! Amânând sine die adoptarea inevitabilei decizii – așa cum se va vedea mai jos – pentru încă mai bine de un an!

S-a orbecăit prin noapte / Până s-a trecut la fapte!

De-abia în toamna anului 2018 au început să se miște… munții! După aproape un an și jumătate, cât a trecut de la adresa noastră, în care nu s-a întâmplat mai nimic! Timp în care, cei care trebuiau să impună respectarea legislației, nu se mai opreau din plâns la căpătâiul defunctului… Colegiu! Pe care-l țineau artificial în viață (ca în cazul bancului cu pensionarul decedat, ținut de aparținători la geam, pentru a mai încasa cel puțin o pensie!), acesta eliberând în continuare documente / acte de studii etc. etc., folosind o titulatură pe care nu mai trebuia să o aibă demult!

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, din 28 noiembrie 2018, la punctul 19, s-au aflat: „Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului în Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea.”(2)

Relevantă în speță este adresa I.Ș.J. Vâlcea cu nr. 6527 din 15.XI.2018, înregistrată la Primărie sub nr. 43.225 din 16 noiembrie 2018, având următorul conținut:

6.02.2019 Adresa IȘJ

Din care rezultă că inspectoratul școlar propunea noua titulatură a liceului – LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER – denumire care trebuia să devină efectivă începând cu data aprobării acesteia printr-o hotărâre de consiliu local”.

Prin H.C.L. nr. 382 din 28 noiembrie 2018 privind schimbarea denumirii Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului, municipiul Râmnicu Vâlcea, în Liceul Tehnologic Forestier, s-a aprobat noua titulatură a școlii, aplicabilă din chiar momentul adoptării ei.

6.02.2019 HCL nr 382

Deosebit de spumoase sunt discuțiile care s-au purtat la acest punct al ordinii de zi, vorbăreții de serviciu – așa cum rezultă din dialogurile de mai jos – probând (din nou) apetitul lor neostoit pentru… ridicol! Pentru care și Caragiale ar fi invidios! Dialoguri în care – și de această dată – s-au remarcat dl primar GUTĂU MIRCIA, dl consilier Crăciunescu Grigore, dl consilier Grigorescu Remus și – în premieră (aproape) absolută – d-na consilier / inspector școlar DOBRETE Florentina Adina. Facem precizarea – absolut obligatorie pentru respectivii vorbitori – că schimbarea titulaturii respectivei unități școlare s-a datorat neîndeplinirii de către aceasta a criteriului obligatoriu privind… promovabilitatea la BACALAUREAT! Ceea ce nu era clar pentru nici unul dintre cei prezenți, nu mai spun pentru vreunul dintre… vorbitori!

Spre deliciul cunoscătorilor, facem o sumară prezentare a acestor memorabile vorbe de duh, rostite doar pentru ca emitenții lor să le audă cum sună din… coadă!

„- Domnul Crăciunescu Grigore: Vreau să adresez o întrebare consiliului local, aparatului primăriei și nu în ultimul rând domnului primar. În urma discuțiilor în ședințele de comisie reunite am constatat că această modificare din colegiu în liceu se datorează neîndeplinirii unor criterii de performanță sau a unui cumul de criterii printre care și procentul foarte mic de promovabilitate. Ce am putea face noi, ce ați putea face dumneavoastră ca autoritate locală, ce ar putea face Consiliul Local în acest sens să ne implicăm mai mult în procesul de învățământ să nu mai avem situații de acest gen, că la anu se pot întâmpla și alte situații de acest gen? Să facem ceva pentru scăderea ratei de abandon școlar. E o întrebare adresată tuturor și nu cer neapărat răspunsul acum. Poate într-o întâlnire, nu neapărat în Consiliul Local, organizată până la finalul anului sau la începutul anului viitor să vedem ce măsuri putem lua pentru a scădea procentul abandonului pentru că de aici rezultă și procentul minim de promovabilitate (Vorbărețul Crăciunescu a înțeles că era vorba de promovabilitatea la… clasă și de… abandonul școlar! Ca și toți ceilalți ciumpalaci prezenți! Și – ca pe vremea împușcatului – propunea adoptarea de măsuri ferme pentru a scădea procentul abandonului pentru că de aici rezultă și procentul minim de promovabilitate!  n. n.).

Domnul primar Mircia Gutău: Din punctul meu de vedere, noi ca autoritate locală trebuie să asigurăm condițiile și spațiile necesare procesului de învățământ. Acest lucru l-am făcut cu prisosință și dacă veți merge la Liceul Silvic veți vedea că spațiile în proporție de 80% sunt modernizate. Îmi pare rău că acest liceu nu a putut fi prins pentru proiecte pe fonduri europene pentru că există un litigiu pentru terenul din spate și este o condiție obligatorie prin care nu am putut accesa fonduri ca să facem și alte investiții și pe terenul respectiv. Aici este o problemă a Inspectoratului Învățământului care va trebui să găsească soluții în sensul de a avea cadre didactice de mai bună calitate, bănuiesc. Nu știu foarte bine (neștiind despre ce este vorba, bagă și GUTĂU o strâmbă! În sensul ca… Inspectoratul Învățământului… să găsească soluții în sensul de a avea cadre didactice de mai bună calitate! Mare este grădina Ta, Doamne! Și mulți circulă liberi prin ea! n. n.).

6.02.2019 Dobrete AdinaSursa: ziare.com                                   Dobrete Florentina Adina

[Și, inevitabil (pentru că, până la urmă, trebuia să zică și ea ceva! C-ar fi crezut suporterii-i înflăcărați că a amuțit), intră în cadru… primadona! n. n.]

«Doamna Dobrete Florentina Adina: Anul acesta au fost evaluate mai multe colegii din județ pentru a stabili dacă îndeplinesc critetiile impuse pentru a avea statutul de colegiu. Printre criteriile evaluate a fost și implementarea unor proiecte cu fonduri europene și rata promovabilității care nu este singura determinantă. Acest liceu nu a reușit să acceseze proiecte datorită litigiului existent pentru terenul din spate. Un alt criteriu a fost îndeplinirea unei perioade de 50 de ani de când funcționează. Această analiză se face pentru cinci ani consecutivi. (D-na consilier-inspector școlar DOBRETE, din motive care o privesc, în loc să-i lămurească punctual  pe cei prezenți despre ce era vorba, fentează problema, bătând câmpii cu grația necunoscătorului profesionist, referindu-se la cu totul altceva! Cu atât mai mult cu cât respectiva unitate îndeplinea criteriul vechimii, funcționând neîntrerupt în acea locație din anul 1967! Iar criteriul vechimii, în cazul reconfirmării statutului, era exceptat – prin art. 4 pct. 3 lit. b) din Metodologie – pentru colegiile tehnice care îndeplineau toate celelalte criterii! n. n.)!

Domnul primar Mircia Gutău: … Până la urmă în România trebuie schimbată mentalitatea. Noi am făcut un prim pas și vreau să vă spun că am o mulțimire personală că învățământul dual funcționează la Liceul Energetic. Deja avem două clase de meseriași. Copii pe care i-am convins să vină la școala profesională. Deja acum modernizăm sala de clasă. Vin utilajele, sunt în vamă, pentru sudură și cred că este un prim pas până când se vor învăța și vor înțelege că trebuie să luăm și părțile bune din occident. Acolo, în occident, prima dată faci școala generală, mergi și faci profesionala să faci o meserie și după aceea faci liceul (faptul că dl. GUTĂU inventează un nou sistem de educație, precum și o nouă succesiune a ciclurilor educaționale, despre care pretinde că sunt aplicabile în… occident, nu mă miră! Sper să i le valideze și pretinșii lor utilizatori vest-europeni! În schimb, mă surprinde lipsa de reacție de orice fel – față de asemnea elucubrații – a tuturor celor prezenți la ședință, din care vreo câțiva… slugarnici au avut sau au de-a face cu sistemul educațional liceal! n. n.).

Doamna Dobrete Florentina Adina dorește să completeze cu faptul că Liceul Silvic nu a îndeplinit nici criteriul de 50 de ani de funcționare. Acesta are 46-47 de ani de la înființare (așa cum am dovedit supra, sunt simple vorbe de clacă, neavând nimic de-a face cu realitatea de la… dosul locului! n. n.).

… Domnul Grigorescu Remus face precizări cu privire la necesitatea creșterii filierei tehnologice graduale față de filierea tehnologică și prezintă o situație în acest sens. Dacă nu se vor lua măsuri în acest sens rata abandonului școlar va fi mult mai mare. Dacă nu se schimbă situația și în ceea ce privește absolvenții de clasa VIII-a care dau testări pentru clasa a IX-a în condițiile în care școala este obligatorie pentru IX ani, iar clasa a IX există la liceu trebuie să ne asteptăm la o scădere a promovabilității și la o creștere a abandonului școlar. Învățământul obligatoriu fiind de nouă ani, clasa a IX-a să nu mai fie la liceu și examenul de absovire a învățământului de nouă ani să fie după ce face și această clasă, urmând ca cine dorește să urmeze liceul sau o școală profesională după această perioadă (faptul că vorbitorul nu are habar de durata învățământului obligatoriu – care este de… 10 ani – îl privește! Iar pretenția acestuia, care a mai fost bolbotosită prin 2016 de ministrul de atunci al educației, de a trece clasa a IX-a la gimnaziu, este… jenantă; în condițiile în care nu ar rezolva nimic, decât prelungirea inutilă cu un an școlar a ciclului gimnazial. Doar pentru a-i mai ține pe elevi în mediul rural! n. n.).

Domnul primar Mircia Gutău: Sunt convins că veți face demersuri la nivel central pentru aceste modificări și vreau să vă spun eu, ca primar, am făcut toate demersurile pentru acest învățământ dual. Să știți că situația aceasta nu este așa simplă cu ceea ce s-a făcut la Râmnicu Vâlcea. Este o muncă teribilă. Vreau să îi mulțumesc personal Înalt Prea Sfințitului care a încercat prin preoții din localități să îi convingă pe părinți să își trimită copiii la școala profesională. Acolo s-a ajuns. Este o rușine să faci școala profesională. Exact cum ați spus dumneavoastră la școala de sudori a venit prima dată unul ca să se înscrie. Vezi bătrânele pe la țară care nu au ce pune în farfurie și nu vor decât ca al lor copil să facă liceul nu profesionala și noi avem o criză acută de muncitori calificați. O simțiți toți care lucrați în privat. (aproape fără cuvinte, primarul GUTĂU ținând-o langa cu subiectul lui favorit: învățământul dual! Ca și cum El l-ar fi inventat! Așa cum a făcut-o și altădată, îl ia în  soldă și pe… VARSANUFIE, cel care nu avea altceva mai bun de făcut decât să fi încercat – prin preoții din localități să îi convingă pe părinți să își trimită copiii la școala profesională! Doamne, cu ce ți-am greșit, ar trebui să-și zică-n barbă – vorba vine – d-na Andra Bică, văzând de unde-i mai vine un atât de nesperat ajutor pentru organizarea și desfășurarea învățământului LAIC de stat! n. n.).

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței vizavi de această problemă.

Doamna Dobrete Florentina Adina spune că datele prezentate de domnul Grigorescu nu sunt cele mai corecte și că sunt prevăzute condiții impuse de Uniunea Europeană pentru a ajunge la un grad mai mare pe filiera tehnologică» (3).

Pentru-un spor de grație / Hai la legislație!

Interesant de aflat care este istoricul acestei probleme. Care pare una simplă, dar nu este(3)!

Prin Ordinul men nr. 3.732/2013, s-a modificat și completat Metodologia de acordare a titlului de Colegiu național/ Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013). Iar prin Ordinul nr. 4.030 din 28 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/ Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.732/2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018)Asumat prin semnătură de către un alt pafarist de serviciu, ministrul Valentin Popa (4).

Trebuie să mai precizăm că în toți anii școlari începând din 2012 – de când s-a introdus supravegherea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, prin instalarea unor camere de supraveghere în sălile de examen – rezultatele obținute de către absolvenții respectivului liceu s-au situat cu mult sub media națională. Deși actul normativ pretindea ca – în fiecare din acești ani și în fiecare din cele două sesiuni anuale – pentru a-ți menține titulatura de Colegiu, rata de promovare la bacalaureat trebuie să fie mai mare decât media națională!

Așa că, fără mânie și fără părtinire, responsabilii de această situație trebuie să realizeze – măcar acum, dincolo de cel de al doisprezecelea ceas – că vinovăția pentru perpetuarea aproape sine die a acestei stări de fapt le aparține! Lor, celor din școală și celor din inspectoratul școlar județean! Deoarece – nici unii și nici ceilalți – nu au făcut nimic pentru a se intra în legalitate! Împreună au continuat să facă pe orbii, considerând că și în acest caz – la români – orice minune ține doar… trei zile!

La treabă… că vin vremuri grele! Mâine-poimâine, mai papă consiliul local/ inspectoratul școlar cel puțin încă unul din liceele rămase! Și este prea mare concurența între cele 3-4 care urmează.

Așa că, ciocul mic și joc de glezne!

Pentru rezultatele obținute la fiecare din cele două sesiuni anuale ale Examenului național de bacalaureat, vezi Site MEN REZULTATE BAC 2004-2017 (5).


Foto copertă: ramnicuvalceaweek.ro 

(1) Vezi la link-ul: http://www.colegiul-forestier.iplus.ro/istoric.html
Titulaturi care sunt confirmate şi de site-ul Portal SEI al MEN.

(2) Vezi documentele de la punctul 19 al ordinii de zi: Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului în Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea, la link-ul:  http://www.primariavl.ro/sedinte-consiliul-local/arhiva-convocari-proiecte/item/6497-consiliul-local-este-convocat-in-%C8%99edin%C8%9Ba-ordinara-in-data-de-28-noiembrie-2018,-ora-13-00

(3) Vezi filele 13-15 din Procesul–verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, la link-ul:                                                                                http://www.primariavl.ro/documente/Procese%20Verbale%20Sedinte/2018/21.%20Proces-verbal%20%20al%20sedintei%20ordinare%2028%20noiembrie%20%202018%20.pdf

(4) Vezi Metodologia de acordare a titlului de Colegiu național/ Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 4.030 din 28 iunie 2018, la link-ul: https://lege5.ro/Gratuit/gi4dqnzvha3q/ordinul-nr-4030-2018-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-de-acordare-a-titlului-de-colegiu-national-colegiu-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-aprobata-prin-ordinul-ministrului-educati

 Redăm in extenso modificările și completările aduse recent legislației privind acordarea/ menținerea titlului de Colegiu național/ Colegiu: «Art. I. – Metodologia de acordare a titlului de Colegiu național/ Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.732/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – În funcție de filiera în care se școlarizează preponderent, indicată de numărul de elevi școlarizați, unității de învățământ i se poate acorda titlul de Colegiu național pentru filierele teoretică și vocațională, profilurile pedagogic și artistic, sau Colegiu pentru filierele tehnologică și vocațională, cu excepția profilurilor pedagogic și artistic, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii minimale:

1. contribuția deosebită privind dezvoltarea învățământului, științei, culturii și sportului, la nivel local, regional, național și/sau internațional;

2. activitatea educativă, pedagogică și științifică desfășurată și performanțele profesionale înregistrate de elevii unității de învățământ reflectate în rezultatele obținute la concursurile specifice naționale și/sau internaționale;

3. a) perioada de activitate relevantă a unității de învățământ de peste 75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu național;

b) perioada de activitate relevantă a unităților de învățământ de peste 50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/ liceu tehnologic/ grup școlar/ liceu vocațional, pentru acordarea titlului de Colegiu;

4. calitatea personalului didactic titular reflectată prin:

a) ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat;

b) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică;

c) lucrări științifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unității de învățământ;

d) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;

5. calitatea absolvenților unității de învățământ reflectată prin:

a) personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, național și/sau internațional;

b) rata de promovare la examenul de bacalaureat peste media națională, cumulată (a celor două sesiuni anuale ale examenului), raportată la filiera în care școlarizează preponderent (teoretică/ tehnologică/ vocațională), pe ultimii trei ani.

6. a) Existența a cel puțin două specializări/ calificări profesionale acreditate care să funcționeze în unitatea de învățământ, în ultimii cinci ani;

b) existența a cel puțin unui operator economic cu care unitatea de învățământ, cu statut de liceu industrial/ liceu tehnologic/ grup școlar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forțe de muncă;

7. implementarea, ca beneficiar sau partener, a cel puțin unui proiect cu finanțare externă/ proiect de mobilitate/parteneriat strategic relevant pentru dezvoltarea unității de învățământ, în ultimii 5 ani.”

2. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În procesul de reconfirmare a statutului de Colegiu național/ Colegiu pentru unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) nu se aplică prevederile art. 4 pct. 3 lit. a)-b) din prezenta metodologie.”

3. Anexa „Fișă de evaluare/ autoevaluare pentru acordarea titlului de Colegiu național/ Colegiu unităților de învățământ preuniversitar” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.»

(5) https://www.edu.ro/sites/default/files/170906%20BAC%20DOSAR%20v1.pdf


Cântă Ioan Bocșa, Nicolae Furdui Iancu și Drăgan Muntean – Noi suntem români (filmare din anul 1989)

Constantin Tănase – Cu asta, ce am făcut